Ποινικό Δίκαιο

  • Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών και συναφών αδικημάτων (απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, νόθευση εγγράφου, τοκογλυφία, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, καταδολίευση δανειστών, υπεξαγωγή εγγράφου, χρέη προς το Δημόσιο, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών κλπ). Πλήρης νομική συμπαράσταση στην υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή σχετικά με αδικήματα που τελούνται κατά την επιχειρηματική δράση.

  • Επιπλέον, παροχή αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών και δικηγορικής συμπαράστασης σε όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας (προκαταρκτική εξέταση, προανάκριση, κύρια ανάκριση, δικαστικά συμβούλια, ακροατήριο, σύνταξη και κατάθεση ενδίκων μέσων, παράσταση και εκπροσώπηση σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι και τον Άρειο Πάγο).

  • Έγκαιρη και άμεση παροχή νομικής βοήθειας κατά το στάδιο της εκτέλεσης ποινικών αποφάσεων, άσκηση αιτήσεων ακυρώσεως, αναστολής εκτελέσεως αποφάσεων, αναβολής εκτελέσεως αποφάσεων, μετατροπής ποινής, ορισμού συνολικής ποινής (συγχώνευση), ορισμού καταβολής της ποινής σε δόσεις (δοσοποίηση) και γενικότερα κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος με σκοπό την άμεση, πιο ανώδυνη και λιγότερο δαπανηρή επίλυση του προβλήματος.