Αστικό Δίκαιο

Μισθώσεις, Εξώσεις, Κοινόχρηστα

  • Παροχή πλήρους νομικής προστασίας με ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμισθώνουν ακίνητα για οποιαδήποτε χρήση. Διαπραγμάτευση και σύνταξη μισθωτηρίων συμφωνητικών για επαγγελματική μίσθωση και μίσθωση κατοικίας. Αγωγή εξώσεως, διαταγή απόδοσης μισθίου, διαταγή πληρωμής, εξώδικη όχληση για παράδοση μισθίου και καταβολή μισθωμάτων, κοινοχρήστων δαπανών. Δικηγορικές υπηρεσίες για θέματα πολυκατοικίας, για τη διαχείριση της πολυκατοικίας, για τα κοινόχρηστα, για διαφορές μεταξύ γειτόνων και ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών.

  • Παροχή νομικής προστασίας και συμβουλών σε ιδιοκτήτες περιπτέρων, εκμισθωτές και μισθωτές περιπτέρων, σύνταξη συμφωνητικών με διαφημιστικές και προωθητικές εταιρείες.


Οικογενειακό, Διαζύγιο, Επιμέλεια τέκνων, Διατροφή

  • Παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σε θέματα οικογενειακού δικαίου, συναινετικά διαζύγια, διαζύγια με αντιδικία, γονική μέριμνα, επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία τέκνων, διατροφή συζύγων και τέκνων, αστικές και ποινικές συνέπειες από την αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών, μετοίκηση συζύγου, χρήση οικοσυσκευής, ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή διαταγή, αγωγή για τα αποκτήματα στο γάμο.


Υιοθεσία – Δικαστική Συμπαράσταση

  • Πλήρης και εμπεριστατωμένη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις υιοθεσίας και δικαστικής συμπαράστασης


Κληρονομικό Δίκαιο

  • Δημοσίευση διαθήκης, έκδοση κληρονομητηρίου, παροχή νομικών συμβουλών και οδηγιών σχετικά με κάθε θέμα που αφορά αποδοχή, αποποίηση κληρονομίας, αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής, κληρονομιά χωρίς διαθήκη (εξ αδιαθέτου), νόμιμη μοίρα κληρονόμων, αποκλήρωση.


Σύσταση σωματείων, συλλόγων, αστικών εταιρειών και εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομική συνδρομή και επίλυση κάθε προβλήματος σχετικού με τη λειτουργία τους.