Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2057/2014

Περίληψη

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Τράπεζες - Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 - Αίτηση υπαγωγής - Στοιχεία ορισμένου αίτησης - Διάζευξη συζύγων -. Στην αίτηση υπαγωγής στο Ν.3869/2010, ως προς τα περιστατικά που συγκροτούν τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής, δεν απαιτείται να αναφέρονται αυτά αναλυτικά στην αίτηση, και σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από το δικόγραφο της αίτησης. Κρίση στην επίδικη περίπτωση για ορισμένο της αίτησης υπαγωγής, στην οποία διαλαμβάνεται συγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, για κάθε επιμέρους οφειλή και με καθορισμένες, ως προς το ποσό και το χρονικό διάστημα, μηνιαίες καταβολές, ενώ περιλαμβάνει και πρόταση διευθέτησης των περαιτέρω ανεξόφλητων οφειλών, στο πλαίσιο του αιτήματός του για εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του. Κρίση ότι η αναγραφή των εισοδημάτων της συζύγου είναι αντικειμενικά αδύνατη επειδή ο αιτών τυγχάνει διαζευγμένος και δεν διαμένει με την πρώην σύζυγό του, ώστε δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα όποια τυχόν εισοδήματά της. Συνολικές οφειλές 77.000 ευρώ από στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες σε 2 Τράπεζες, από μισθωτό με μισθό με 1.500 ευρώ, οποίος καταβάλει 300 ευρώ για διατροφή και 270 ευρώ για ενοίκιο. Κρίση για ρύθμιση με καταβολή 150 ευρώ μηνιαία για 48 μήνες, στη μία Τράπεζα και 93,75 ευρώ μηνιαία για 48 μήνες στην άλλη.Διάσωση του ποσοστού ιδιοκτησίας του επί της κυρίας κατοικίας με καταβολή 30.000 ευρώ σε ισόποσες δόσεις για 240 μήνες (20 χρόνια).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2057/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Εκουσία Δικαιοδοσία)

Αποτελούμενο από το Δικαστή, Δημήτριο ΔΑΓΛΑ Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Βασιλική Νιώτη.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 11-3-2014 για να δικάσει την υπόθεση:

    ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας, η οποία φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» και εξομοιούται κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920, λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 9ΦΕΚ 3931/01.07.13) και η οποία εδρεύεις την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ.40 και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο Άννα ΤΣΑΒΛΗ.

    ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ : 1. ...Απών.

2. Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK Ergasias Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ΄Οθωνος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο Χρυσάνθη ΚΡΕΜΥΔΑ και

    3. Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ.86 και εκπροσωπείται νόμιμα. Εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Σταμάτιο ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ.

    4.

Ο εφεσίβλητοι ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 1-6-2011 αίτησή τους που απηύθυναν ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας.

    Το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο με την υπ' αριθμ. 66/2013 απόφασή του, δέχτηκε εν μέρει την αίτηση.

    Ήδη η εκκαλούσα με την από 29-1-2014 έφεσή της, προσβάλλει την απόφαση αυτή. Η σχετική έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 716/2014, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

    Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ' αρ. 9686Ε/6-2-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... την οποίαν προσκομίζει και επικαλείται η εκκαλούσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης έφεσης με την κάτω από αυτήν πράξη για τον προσδιορισμό δικασίμου και την κλήση για συζήτηση αυτής για την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον απολειπόμενο πρώτο εφεσίβλητο. Ο τελευταίος, όμως, δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και επομένως πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, όμως, θα προχωρήσει στη συζήτηση της έφεσης σαν να ήταν παρών και αυτός (άρθρα 524 παρ. 4 και 764 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως το άρθρο 524 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α 165/25.7.2011), χωρίς να ορίσει παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας, διότι η άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου δεν προβλέπεται στην προκειμένη περίπτωση (άρθρο 14 του ν. 3869/2010).

    Η προκειμένη έφεση κατά της υπό τον αριθμό 66/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νικαίας έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, καθώς δεν προκύπτει από οποιοδήποτε στοιχείο της δικογραφίας, ούτε οι διάδικοι ισχυρίζονται, ότι η εκκαλουμένη έχει επιδοθεί, η δε έφεση κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου στις 31.1.2014 (άρθρα 147 §7, 495 §§1 και 2, 511, 516, 518, 741, 761 και 762 του ΚΠολΔ) παραδεκτώς, αφού κατά την κατάθεσή της στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, καταβλήθηκε και το απαιτούμενο από το άρθρο 495 §4 ΚΠολΔ (η οποία προστέθηκε με το άρθρο 12 §2 του ν. 4055/2012 και ισχύει από 2-4-2012) παράβολο (υπ' αρ 73902, 73903, 1629135 και 1629134). Αρμοδίως δε εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 17Α ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 §3 ν. 3994/2011 και ισχύει από 25-7-2011. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω, κατά την ίδια διαδικασία, ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα των λόγων της (άρθρο 533 § 1 του ΚπολΔ).

    Με τη με αριθμό κατάθεσης 94/2011 αίτησή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νικαίας, ο αιτών και ήδη πρώτος εφεσίβλητος, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τις μετέχουσες στην ανοιγείσα δίκη πιστώτριες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εκκαλούσα, ζητούσε τη ρύθμιση του συνολικού χρέους του, με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, λαμβανομένης υπόψη της περιουσιακής του κατάστασης με σκοπό την απαλλαγή του από αυτό. Επί της ανωτέρω αιτήσεως εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση. Κατ' αυτής της απόφασης παραπονείται η εκκαλούσα με την υπό κρίση έφεσή της, ισχυριζόμενη ότι το Ειρηνοδικείο ερμήνευσε και εφάρμοσε εσφαλμένα το νόμο και εκτίμησε πλημμελώς τα αποδεικτικά μέσα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο δικόγραφο της έφεσης, και ζητάει την εξαφάνιση της εκκαλουμένης απόφασης.

    Με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 3869/2010 που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/3-8-2010), ορίζεται ότι «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών και απαλλαγή. Το άρθρο 4 §1 του νόμου 3869/2010 προβλέπει ότι για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει μάλιστα να περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία, απαραίτητα για το ορισμένο της. Πέραν του στοιχείου της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν απαιτείται να εξειδικεύεται και ως προς τον λόγο περιέλευσης στην αδυναμία πληρωμής, αφού ο ισχυρισμός και μόνον ότι περιήλθε σε αυτήν, χωρίς δόλο, αρκεί, και απομένει η απόδειξή του στο ακροατήριο του ειρηνοδικείου με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο (Σ. Μπεκάρη Οι ενστάσεις κατά της αιτήσεως του ν.3869/2010, α' δημ. ΤρνομπληρΝΟΜΟΣ), η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Επίσης αυτή πρέπει να έχει ως αίτημα τη ρύθμιση των οφειλών, με σκοπό να επέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του οφειλέτη. Για το περιεχόμενο της αίτησης έχουν εφαρμογή, όπως σε κάθε δικόγραφο, τα άρθρα 118, 216 και 747 ΚΠολΔ. Η έλλειψη αυτών των στοιχείων, καθώς και η πλημμελής εφαρμογή των ανωτέρω (προβλεπομένων από τα προηγούμενα άρθρα του ΚΠολΔ και από το άρθρο 4 του εφαρμοστέου νόμου), ως προϋποθέσεων του ορισμένου της αίτησης, καθιστούν αυτήν απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας. Στην προκείμενη περίπτωση, η εκκαλούσα ισχυρίζεται με σχετικό λόγο έφεσης ότι κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ορισμένη την αίτηση του αιτούντος, δεδομένου ότι σε αυτή δεν διαλαμβάνονται τα περιστατικά που κατά Νόμον απαιτούνται για την ενάσκηση της αίτησης περί υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3869/2010. Ο λόγος ωστόσο αυτός της έφεσης πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άρθρων 118 και 216 ΚΠολΔ στοιχεία. Ειδικότερα, ως προς τα περιστατικά, κατ' αρχήν, που συγκροτούν τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής, δεν απαιτείται από τον νόμο να αναφέρονται αυτά αναλυτικά στην αίτηση, σε κάθε δε περίπτωση προκύπτουν από το δικόγραφο της αιτήσεως, ενόψει και του γεγονότος ότι, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσο προστασίας κυρίως δημόσιας εμβέλειας συμφερόντων, ο οποίος επιβάλει και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης, επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 §3 ΚΠολΔ) εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 §2 ΚΠολΔ, επομένως και του αιτήματος αυτής (βλ. ΑΠ 1131/1987 ΝοΒ 36.1601-02, ΕφΑθ 2735/2000, 4462/2002, 2188/2008 ΤΝΠ/ΝΟΜΟΣ, και Π. Αρβανιτάκη στον ΚΠολΔ. Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, υπ' άρθρο 747, αριθ. 7). Περαιτέρω, διαλαμβάνεται στο δικόγραφο της αιτήσεως συγκεκριμένο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του αιτούντος, για κάθε επιμέρους οφειλή και με καθορισμένες, ως προς το ποσό και το χρονικό διάστημα, μηνιαίες καταβολές, ενώ περιλαμβάνει και πρόταση διευθέτησης των περαιτέρω (μετά τη ρύθμιση του άρθρου 8) ανεξόφλητων οφειλών, στο πλαίσιο του αιτήματός του για εξαίρεση της πρώτης κατοικίας του (άρθρο 9 §2 του ν. 3869/2010). Τέλος η αναγραφή των εισοδημάτων της συζύγου του αιτούντος τυγχάνει ουσιαστικά αντικειμενικά αδύνατη δοθέντος ότι ως εκτίθεται στην αίτηση ο αιτών τυγχάνει διαζευγμένος και δεν διαμένει με την πρώην σύζυγό του, ώστε δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα όποια τυχόν εισοδήματά της.

    Από την επανεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν, ειδικότερα δε από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος του αιτούντος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, αφού αυτή σταθμίστηκε και εκτιμήθηκε μόνη της αλλά και σε σχέση προς τις υπόλοιπες αποδείξεις, καθώς και από όλα, γενικά, τα έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 46 ετών, διαζευγμένος πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων, ηλικίας 15 και 11 ετών. Τα τελευταία δύο χρόνια εργάζεται στην εταιρία με την επωνυμία ... με την ειδικότητα του διανομέα πωλητή, κύρια εργασία η οποία του αποφέρει κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ δεν αποδείχθηκε, από το προσκομισθέν κατά τη δευτεροβάθμια δίκη αποδεικτικό υλικό, ότι ο ίδιος κατά την άσκηση της αιτήσεως είχε την εμπορική ιδιότητα, ότι δηλαδή ασκούσε κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Διαμένει μετά τον χωρισμό του σε μισθωμένο διαμέρισμα για το οποίο καταβάλει μίσθωμα 270 ευρώ μηνιαίως. Επίσης δίνει ποσό 300 ευρώ μηνιαίως ως διατροφή των τέκνων του, έχει προσωπικά έξοδα 250 ευρώ το μήνα, ενώ το ποσό των 100 ευρώ τον μήνα κρίνεται επαρκές για πληρωμή λογαριασμών (ΔΕΗ, τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ). Λόγω του επαγγέλματός του απαιτούνται 180 ευρώ μηνιαίως για μετακινήσεις, ενώ ποσό 100 ευρώ πρέπει να υπολογιστεί για ένδυση - υπόδηση και άλλες δαπάνες. Έτσι το ποσό που απαιτείται μηνιαίως για την διαβίωσή του είναι 1.200 ευρώ, ποσό που κρίνεται ικανοποιητικό σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας. Επίσης είναι κάτοχος αυτοκινήτου μάρκας MITSUBISHI αξίας 3.000 ευρώ με παρακράτηση κυριότητας υπέρ της EUROBANK και ένα παλαιό φορτηγό αξίας 1.000 ευρώ μάρκας Mercedes η ρευστοποίηση του οποίου, δεν κρίνεται απαραίτητη λόγω της παλαιότητας. Ο αιτών έχει οφειλές ως προς τις κατωτέρω πιστώτριες τράπεζες που αναλύονται ως εξής: Στην Εμπορική Τράπεζα και ήδη ’λφα Τράπεζα με στεγαστικό δάνειο ύψους 113.602,84 ευρώ που έλαβε αγόρασε ένα διαμέρισμα το 2001 A' ορόφου 80 τμ. στην Νίκαια επί της οδού ........... ... του οποίου έχει την κυριότητα κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου του αναλογεί δε οφειλή ποσού 56.801,42 ευρώ και ζητά την εξαίρεση του ποσοστού αυτού από την ρευστοποίηση επειδή είναι η κύρια και μοναδική κατοικία του. Η εμπορική αξία του διαμερίσματος αυτού, δεδομένου ότι είναι κατασκευής έτους 1998, ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ, και δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% και πρέπει να εξαιρεθεί από την εκποίηση. Αναφορικά με τις οφειλές στην τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ο αιτών έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο ύψους 3.816,13 ευρώ και δύο πιστωτικές κάρτες η μία με οφειλή 3.319,28 και η άλλη 12.006,09 ευρώ. Εξ αυτών πρέπει να υποχρεωθεί ο αιτών να καταβάλει σε διάστημα 4 ετών αντίστοιχα ποσά 1800 ευρώ 2700 και 2700, με δόσεις των 37,50 ευρώ 56,25 και 56,25 ευρώ ήτοι σύνολο 150 ευρώ μηνιαίως. Τέλος ο αιτών έχει λάβει από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ από πιστωτική κάρτα το ποσό των 6.723,30 ευρώ και από καταναλωτικό δάνειο ποσό 4.954,35 ευρώ για τα οποία πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει ποσά 2.700 και 1800 ευρώ αντίστοιχα με δόσεις 48 μηνών (τέσσερα χρόνια) που αντιστοιχούν σε 56,25 ευρώ και 37,50 μηνιαίως ήτοι σύνολο 93,75 ευρώ. Οι δόσεις είναι άτοκες, καταβλητέες εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός, ως χρονικό σημείο έναρξης δε της πρώτης (δόσης) ορίζεται ο επόμενος μήνας της δημοσίευσης της εκκαλουμένης. Για την διάσωση του ποσοστού ιδιοκτησίας του επί της κυρίας κατοικίας θα πρέπει ο αιτών να καταβάλει το 85% των 30.000 ευρώ σε ισόποσες δόσεις για 240 μήνες (20 χρόνια). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της τράπεζας της Ελλάδας κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίον θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την δημοσίευση της παρούσης, η δόση θα είναι 125 ευρώ μηνιαίως και θα καταβάλλεται το πρώτο 5μερο εκάστου μηνός. Ενόψει όλων των ανωτέρω, η εκκαλούμενη απόφαση που δέχθηκε τα ίδια και υπήγαγε τον αιτούντα - πρώτο εφεσίβλητο στις διατάξεις του ν. 3869/2010 και υπό τους προαναφερθέντες όρους, ορθά τις σχετικές διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και ορθά τις προσκομιζόμενες αποδείξεις εκτίμησε και δεν έσφαλε, απορριπτομένης της έφεσης, που δεν έχει άλλο λόγο προς εξέταση, ως κατ' ουσίαν αβάσιμης. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 §6 του Ν. 3869/2010, η οποία τυγχάνει εφαρμογής και στη δευτεροβάθμια δίκη.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του πρώτου εφεσιβλήτου.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει ουσιαστικά την έφεση.

Διατάσσει την εισαγωγή του παραβόλου στο δημόσιο ταμείο.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 28-4-2014, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

    Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ