Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 632/2016
Ανάκληση δωρεάς - Παρέμβαση - Διεκδικητική αγωγή - Αγωγή ανάκλησης δωρεάς λόγω αχαριστίας. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 428/2016
Αναιρετέες αποφάσεις - Έννομο συμφέρον και νομιμοποίηση - Αναιρετικός έλεγχος συνδρομής αυτών - Διαζύγιο - Αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης - Αντίθετες αγωγές διαζυγίου. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 381/2016
Χρήση πλαστού εγγράφου - Πλαστογραφία - Αιτιολογία αθωωτικής απόφασης. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 315/2016
Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση πρατηρίου υγρών καυσίμων - Παραχώρηση χρήσεως - Λόγοι λύσης της σύμβασης - Υπομίσθωση. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 313/2016
Προσβολή της προσωπικότητας - Συκοφαντική δυσφήμηση - Απλή δυσφήμηση - Άρση άδικου χαρακτήρα της πράξης - Ψευδής καταμήνυση. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 158/2016
Αυτοκινητικό ατύχημα - Αδικοπρακτική ευθύνη - Χρηματική παροχή για αναπηρία ή παραμόρφωση - Υπολογισμός ποσού -. Ζημία από αδικοπραξία.


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 50/2016
Αναίρεση απόφασης Εφετείου που έκρινε συνυπαιτιότητα σε τροχαίο ατύχημα. 
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 48/2016
Αυτοκινητικό ατύχημα - Παράσυρση ανήλικης από διερχόμενο ΙΧΕ αυτοκίνητο και θανάτωση αυτής - Συνυπαιτιότητα γονέα - Ευθύνη από μη προσήκουσα άσκηση εποπτείας - Αναγωγή του ευθυνόμενου τρίτου κατά του εποπτεύοντος - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης.ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1514/2016
Τοκογλυφία - Ελαφρυντικές περιστάσεις - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1032/2016 
Ενδοοικογενειακή βία - Απειλή - Ελαφρυντικές περιστάσεις.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1334/2016
Καταδολίευση δανειστών - Άμεση συνέργεια - Δόλος.  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1095/2015
Ενδοοικογενειακή βία - Καταδίκη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη - Σωματική βλάβη συζύγου από τον σύζυγο της. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 210/2015
Υπερδιετής διάσταση - Αμάχητο τεκμήριο κλονισμού έγγαμης σχέσης. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 174/2015 

Ανάθεση γονικής μέριμνας ή επιμέλειας ανηλίκου τέκνου. 
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 23/2015
Δωρεά εν ζωή - Μέμψη άστοργης δωρεάς - Αοριστία αγωγής. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 128/2015
Συναινετική λύση γάμου - Έκδοση απόφασης - Έφεση - Προθεσμία έφεσης.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 325/2015
Αυτοκινητικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Μέλη οικογένειας - Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1025/2015
Αυτοκινητικό ατύχημα - Θανάσιμος τραυματισμός - Επικουρικό Κεφάλαιο - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων Ν. 4092/2012.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 892/2015
Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής - Δόλος - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 851/2015
Δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με το τέκνο - Συμφέρον του τέκνου - Απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης σε διαφορές σχετικά με την επικοινωνία. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 778/2015
 
Διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας - Γονική παροχή - Αναιρετικός έλεγχος αοριστίας αγωγής - Προϋποθέσεις διάρρηξης απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 684/2015 
Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής από νομικό πρόσωπο - Απόλυτη ακυρότητα - Κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 573/2014
Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Εξαίρεση η καταβολή για ληξιπρόθεσμο χρέος.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1308/2014 
Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -. Θανατηφόρος τραυματισμός συνοδηγού αυτοκινήτου σε αυτοκινητικό ατύχημα. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ψυχική οδύνη των οικείων του θανόντος.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 22/2014
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου - Ακυρη απόλυση - Αναιρετικοί λόγοι ειρηνοδικειακών αποφάσεων.
   
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 66/2014
Γονική μέριμνα επί διακοπής της συμβίωσης των συζύγων.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 99/2014
Ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο - Αφαίρεση γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης - Αφαίρεση του συνόλου της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου από τους γονείς.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 198/2014
Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία - Ελαφρυντικές περιστάσεις.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2014
Ευθύνη του εποπτεύοντος ανήλικο - Το δικαίωμα αναγωγής επί περισσότερων εις ολόκληρο υπόχρεων από αδικοπραξία.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 315-2014
Οι συνέπειες της βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας εκ μέρους του εργοδότη.
 


ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 318/2014
Αποκτήματα συζύγων.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 714-2014
Δημόσια διαθήκη - Δημόσια έγγραφα - Ένσταση πλαστότητας - Αναίρεση για παράνομες αποδείξεις.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 724/2014
Ιδιόγραφη διαθήκη - Ακυρότητα - Γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 725/2014
Αποποίηση κληρονομίας - Αποδοχή κληρονομίας - Ακύρωση αποδοχής ή αποποίησης - Ουσιώδης πλάνη - Εικονικότητα αποποίησης κληρονομίας.
  ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 773/2014
Ερημοδικία αναιρεσίβλητης - Διατροφή λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης - Αναίρεση για μη εκτίμηση αποδεικτικού μέσου.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 848/2014
Μίσθωση κατοικίας - Αποζημίωση χρήσης - Φθορές στο μίσθιο - Αντιφατικές διατάξεις - Δικαστική ομολογία.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1038-2014
Αυτοκινητικό ατύχημα - Τραυματισμός πεζού - Συνυπαιτιότητα.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1730/2013
Μίσθωση ακινήτου - Κύρια κατοικία - Διάρκεια μίσθωσης - Η μίσθωση επί εγκατάλειψης του μισθίου (κατοικίας) από τον μισθωτή - Αναίρεση - Διάδικος που νίκησε - Έννομο συμφέρον.
 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18-2014
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Παράβαση καθήκοντος αλήθειας.
 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 318-2014
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αυτοκινητιστής - Εκποίηση επαγγελματικού αυτοκινήτου - Διορισμός εκκαθαριστή - Ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές.
  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 40-2014
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηνιαίες καταβολές - Εκποίηση ακινήτων - Ορισμός εκκαθαριστή - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση.
 ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ 16/2014
Δικαστική συμπαράσταση - Πνευματική διαταραχή - Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης - Εφετείο - Κριτήρια συμπαραστάτη - Αρχή προτεραιότητας - Έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας.
 ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 251/2014
Οριζόντια ιδιοκτησία - Κοινόχρηστες δαπάνες - Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ασανσέρ - Υπερημερία καταβολής - Επιβολή ποινικής ρήτρας - Συγκάλυψη παράνομης τοκογλυφίας.
 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2057/2014
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά - Τράπεζες - Υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 - Αίτηση υπαγωγής - Στοιχεία ορισμένου αίτησης - Διάζευξη συζύγων.
 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 781/2013
Αξίωση ορισμένου αγωγής - Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα
 - Ποσοστό συμμετοχής.ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 1478/2013
Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα-.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 1479/2013
Βίαιη διακοπή δίκης - Πώληση ακινήτου - Νομικά ελαττώματα -Αποζημίωση 
- Αναίρεση - Αιτιολογικό απόφασης - Έννομο συμφέρον - Δικαστική πραγματογνωμοσύνης - Ελεύθερη εκτίμηση - Δίκη έφεσης - Νέα αποδεικτικά μέσα-.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / Απόφαση 16/2013
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ειλικρινής δήλωση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων-.
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / Απόφαση 245/2013
Διακοπή έγγαμης συμβίωσης - Υποχρέωση διατροφής - Υπαιτιότητα δικαιούχου διατροφής - Συνεισφορά συζύγου - Χρήση κοινής στέγης και οικιακού εξοπλισμού -.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 254/2012
Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Προσβολή προσωπικότητας μισθωτού - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 564/2012 
Αξίωση κοινωνού προς πληρωμή αποζημίωσης από την αποκλειστική χρήση του κοινού πράγματος.ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 440/2012
Ενεχύραση τίτλου σε διαταγή (επιταγής) με οπισθογράφηση.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / ΑΠΟΦΑΣΗ 360/2012 
Αδικαιολόγητος πλουτισμός επί αφανούς εταιρίας.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 281/2012
Πλειστηριασμός - Άγνοια ως προς το χρόνο διενέργειας αυτού - Άκυρη επίδοση - Μεταβολή διεύθυνσης - Ακυρότητα πλειστηριασμού ακινήτου λόγω μη επίδοσης περιλήψεως της έκθεσης κατάσχεσης.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / 
ΑΠΟΦΑΣΗ 227/2012 Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρίας.ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 70/2012
Εμπορική μίσθωση - Αναπροσαρμογή μισθώματος - Αποζημίωση χρήσεωςΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 263/2012 
Αίτηση διαζυγίου - Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης - Παροχή συγγνώμης επί κλονισμού έγγαμης σχέσης - Δημιουργία λόγου αναίρεσης από πράξεις τουΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / Απόφαση 3/2012
Μισθωτικές διαφορές - Εμπορική μίσθωση αορίστου χρόνου - 
Αποζημίωση για άυλη εμπορική αξία - Απόδοση χρήσεως μισθίου -.
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / Απόφαση 2065/2012 
Διαζύγιο και τύχη των κινητών.-
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 156/2011
Ρυμοτομική απαλλοτρίωση - Καταβολή αποζημίωσης ακινήτου για τη διάνοιξη ή τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου - Ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήτες - Υπόχρεοι αποζημίωσης σε απαλλοτρίωση για εφαρμογή σχεδίου πόλεως
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ / Απόφαση 191/2012
Αδικοπρακτική ιατρική ευθύνη -. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη και χρηματική παροχή κατά την ΑΚ 931 σε ασθενή που περιήλθε σε μη αναστρέψιμη κωματώδη κατάσταση, λόγω αμελούς ιατρικής παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών της κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης.
Απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας με αριθμό 22/2012
Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ορισμός μηνιαίων καταβολών - Εξαίρεση κύριας κατοικίας - Συνυπαιτιότητα τράπεζας στην υπερχρέωση -.
   Απόφαση 104/2012 του Αρείου Πάγου
Περίληψη : Επιμέλεια ανήλικου τέκνου - Διορισμός πραγματογνώμονα -.
   ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ / Απόφαση 356/2007
Ευθύνη πωλητή για νομικά και πραγματικά ελαττώματα - Ελάττωμα από βάρος ρυμοτομίας -.
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 18316/2011. Διαδικασία συνδιαλλαγής - Προληπτικά μέτρα επί αίτησης συνδιαλλαγής.   ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ. ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2012. Αίτηση ανώνυμης εταιρείας για την υπαγωγή της σε διαδικασία συνδιαλλαγής με τους πιστωτές της.     ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2011. Αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία συνδιαλλαγής -. Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής έναντι των πιστωτών του νομικού προσώπου και όχι και των συνοφειλετών αυτής ομορρύθμων εταίρων.