Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω ΠάγωΕιρηνοδικείο Ξυλοκάστρου 40-2014

Περίληψη

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Μηνιαίες καταβολές - Εκποίηση ακινήτων - Ορισμός εκκαθαριστή - Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση -. Ρύθμιση των χρεών της αιτούσας με μηνιαίες επί ένα έτος καταβολές. Διαταγή της εκποίησης με ελεύθερης πώλησης των ακινήτων της αιτούσας και ορισμός εκκαθαριστή της περιουσίας της αιτούσας. Εξαίρεση της κύριας κατοικίας της αιτούσας από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού για τη διάσωση της κύριας κατοικίας.

Αριθμός Απόφασης 40/2014

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

(Εκούσια Δικαιοδοσία)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη δόκιμη Ειρηνοδίκη Ακριβή Ταμπακοπούλου, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την γραμματέα Ειρήνη Σιγάλα.

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Δεκεμβρίου 2013 για να δικάσει την αίτηση με αντικείμενο την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 :

    ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ......, κατοίκου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, οδός ......... αρ. ......, που παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Έλενας Κονομόδη, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

    ΤΩΝ ΚΑΘ` ΩΝ μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ)και παρίστανται ως εξής:

    1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «......», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός....... αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Σουζάνας Λένη, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

    2. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.......» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....... αρ............ και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Νικολάου Λάσκου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

    3. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.........- υπό ειδική εκκαθάριση», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .. αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Σπυρίδωνος Μπιτσάκου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

    4. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ........... αρ. ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Αγγελή Πετρόπουλου , ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

    5. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «........» που εδρεύει στην Αθήνα, λεωφόρος ......... αρ. ........ και....... αρ. ....και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αγλαΐας Θωμαΐδου, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

    6. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.................», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ..... αρ. ... και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Οσίας Δαλακλή, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

    7. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........»,η οποία εκπροσωπείται από την ειδική διάδοχο και προσθέτως παρεμβαίνουσα τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «..........», που εδρεύει στην Αθήνα, ............. αρ. .... και Σουρή αρ. ... και παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αγλαΐας Θωμαΐδου, η οποία κατέθεσε προτάσεις. `

    8. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «.................», η οποία εκπροσωπείται από την καθολική διάδοχο λόγω συγχωνεύσεως τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «...........», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός .....και παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου Αγγελή Πετρόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

    Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΖΗΤΑΕΙ να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται, σε αυτή, η από 25-6-2012 αίτηση της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 70/27-5-2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά στις 18-1-2013 και κατόπιν αναβολών στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, λαμβάνοντας αρ. πιν. 31.

    ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ, μετά την εκφώνησή της από τη σειρά του οικείου πινακίου, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, που αφορά τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄130/2010), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4161/2013 και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα κι έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους (εφεξής οφειλέτες) δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για τη ρύθμιση των οφειλών τους αυτών και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. Ιδιαίτερα όσον αφορά το αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης, το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζει ότι: «Για την έναρξη της διαδικασίας ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ίδιου και του συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη». Επίσης το άρθρο 8 παρ. 1,2 και 5 του ίδιου νόμου ορίζει ότι: 1. Αν το σχέδιο δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών και δεν υποκαθίστανται αυτές, το δικαστήριο ελέγχει την ύπαρξη των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 1 για τη ρύθμιση των οφειλών και απαλλαγή του οφειλέτη [...] 2. Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματα του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του, τον υποχρεώνει να καταβάλει μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών ορισμένο ποσό για. την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών του, συμμέτρως διανεμόμενο. 5. Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για, επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών». Περαιτέρω, στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ίδιου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής [...] Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιορίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανοποίηση των ανέγγυων πιστωτών. 2. «Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας (Ν.1078/I980) προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ρυθμίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει και περίοδο χάριτος. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου, με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται η μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτωση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίοδο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν εμπράγματη ασφάλεια, στο ακίνητο ικανοποιούνται προνομιακά από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγραφο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτικής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμβάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίοδος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έτη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν μεγαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη».

    

Από τον συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων συνάγεται ότι στην περίπτωση που το σχέδιο του οφειλέτη δεν γίνεται δεκτό από τους πιστωτές ή αν εκδηλώθηκαν αντιρρήσεις, το δικαστήριο πρέπει κατ` αρχήν να διαπιστώσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι επαρκή, για να προβεί στη συνέχεια σε ορισμό μηνιαίων δόσεων. Αν είναι επαρκή τα περιουσιακά στοιχεία, η ρευστοποίησή τους κρίνεται αποτελεσματική στην ικανοποίηση των πιστωτών, χωρίς να χρειαστεί συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών της προέβαλε τα ακόλουθα:

    

1) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης λόγω έλλειψης μόνιμης αδυναμία πληρωμής στο πρόσωπο της αιτούσας. 2) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω αοριστίας διότι δεν αναφέρεται ο χρόνος ανάληψης των ένδικων οφειλών, ο οποίος ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, καθότι η κρινόμενη αίτηση περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. 1 ΚΠολΔ και από την αναφερόμενη στη μείζονα σκέψη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 για τη θεμελίωση του ασκούμενου δικαιώματος, ενώ η μνεία του ακριβούς χρόνου ανάληψης κάθε οφειλής δεν συγκαταλέγεται στα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία του ορισμένου της αίτησης. 3) Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της κρινόμενης αίτησης διότι η αιτούσα είχε ξεκινήσει να μην πληρώνει τις οφειλές της προς την καθ`ής πιστώτρια ήδη από το έτος 2009 και όχι από το έτος 2012, οπότε απολύθηκε. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, αφού τα πραγματικά περιστατικά που βασίζεται, και αληθή υποτιθέμενα, δεν θεμελιώνουν την έννοια του άρθρου ΑΚ 281, αλλά εκτιμώνται ως αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης. 4) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης ως προς την εκτιμώμενη από την αιτούσα εμπορικής αξία της κατοικίας της, της οποίας ζητάει την εξαίρεση από την ρευστοποίηση. 5) Νόμιμο αίτημα ρευστοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας κατ` άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

    

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της δεύτερης καθ`ής πιστώτριας με την επωνυμία «............», ομολόγησε την ύπαρξη των δανειακών συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών του προέβαλε τα ακόλουθα: 1) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου λόγω αοριστίας της αίτησης διότι αφενός δεν αναφέρονται τα περιστατικά που οδήγησαν την αιτούσα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της και αφετέρου διότι δεν αναφέρεται αν οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες Η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη και πρέπει να απορριφθεί διότι η κρινόμενη αίτηση περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 216 παρ. Ι ΚΠολΔ και από τις αναφερόμενες στη μείζονα σκέψη διατάξεις του Ν. 3869/2010 για τη θεμελίωση του ασκουμένου δικαιώματος.

Σημειώνεται, ειδικότερα, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση του οφειλέτη να αναφέρει πώς περιήλθε σε οικονομική αδυναμία (ΕιρΛαρ 106/2011, ΕιρΘεσ 6546/2011, ΕιρΑλμωπ 60/2012, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Επίσης, για το ορισμένο της περιγραφής κάθε χρέους απαιτείται αναφορά στο ύψος της απαίτησης και στην ύπαρξη κεφαλαίων και τόκων, ενώ αρκεί η απλή αναφορά ότι κάποιες από τις απαιτήσεις είναι ληξιπρόθεσμες, αναφορά που υπάρχει στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης. Τέλος, το ληξιπρόθεσμο των οφειλών προκύπτει από την κατάσταση των οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα που περιλαμβάνεται στο δικόγραφο της αίτησης, καθότι τα αναγραφόμενα στη στήλη των τόκων ποσά αποδεικνύουν την μη εξυπηρέτηση των χρεών από τον οφειλέτη και συνεπώς το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό τους. Σε κάθε δε περίπτωση, το άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010 ορίζει ότι οι ανέγγυες απαιτήσεις παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους, οι δε οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα κατά τον χρόνο της κοινοποίησης της αίτησης αξία τους και συνεπώς οι απαιτήσεις της ίδιας καθ` ής έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από 10-7-2012 (ημερομηνία κοινοποίησης της αίτησης σε αυτήν). 2) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης ως προς τη συνδρομή στο πρόσωπο της αιτούσας του στοιχείου της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών της. 3) Ένσταση καταχρηστικότητας της κρινόμενης αίτησης, η οποία πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, αφού δεν γίνεται ουδεμία αναφορά σε περιστατικά που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν την έννοια της ΑΚ 281.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τρίτης καθ` ής πιστώτριας με την επωνυμία «.......... -υπό ειδική εκκαθάριση», ομολόγησε την ύπαρξη των δανειακών συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών του προέβαλε τα ακόλουθα: 1) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης ως προς την ύπαρξη αδυναμίας πληρωμών στο πρόσωπο της αιτούσας καθότι διαθέτει εύλογη και ρευστοποιήσιμη ακίνητη περιουσία. 2) Ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών από τον χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων, καθότι γνώριζε ότι δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην εξυπηρέτηση των οφειλών της, έχοντας ενδεχόμενο δόλο περί της αδυναμίας κάλυψής τους. Η ένσταση αυτή είναι αόριστη και πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν νοείται δολιότητα του οφειλέτη με μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, αλλά απαιτείται και η από το δανειολήπτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας στους πιστωτές. Ειδικότερα, η καθ`ής δεν εξειδικεύει τις συγκεκριμένες ενέργειες της αιτούσας, με τις οποίες απέκρυψε από τις πιστώτριες την οικονομική της κατάσταση ή τις όποιες υποχρεώσεις είχε. Εφόσον δε τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να ερευνήσουν τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών τους μέσω βεβαίωσης αποδοχών απευθυνόμενα σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή ερευνώντας την οικονομική τους συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας», αυτά αναλαμβάνουν την ευθύνη της χορήγησης ή μη των δανείων που τους ζητούνται (ΕιρΜουδ 2/2012, ΕιρΚρωπ 22/2012 Δημ. ΝΟΜΟΣ, ΕιρΝ.Ιωνίας 4/2011 αδημ, ΕιρΚρωπίας 735/2011 αδημ, ΕιρΘεσ 5182/2011 Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, έκδοση 2010, σελ 57).

    

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της τέταρτης και όγδοης των καθ`ών πιστωτριών με την επωνυμία «........», για την ίδια και ως καθολική διάδοχος της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «................», ομολόγησε την ύπαρξη των δανειακών συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών του προέβαλε τα ακόλουθα: 1) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της ένδικης αίτησης διότι η αιτούσα υπογράφει αυτοπροσώπως το δικόγραφο της αίτησής της κατά παράβαση του άρθρου 94 παρ. 2 περ. α` ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται παράσταση διαδίκου χωρίς δικηγόρο στο Ειρηνοδικείο εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ. Ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, κατά το μέρος που η διάταξη του άρθρου 94 ΚΠολΔ αφορά στην παράσταση των διαδίκων στο ακροατήριο, αφού εν προκειμένω η αιτούσα παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ενώ όσον αφορά την υπογραφή και κατάθεση των δικογράφων από τον αιτούντα, αυτή εμπίπτει στα όρια και τον σκοπό της διάταξης του άρθρου 94 παρ. 2 παρ. α΄ ΚΠολΔ, που ουσιαστικά επεδίωξε να διατηρηθούν σι αυστηρές περ! παράστασης δικονομικές διατάξεις στο Πρωτοδικείο, καθώς επίσης συνάδει με το πνεύμα του Ν. 3869/2010, προκρίνοντας την οικονομική ελάφρυνση του οφειλέτη από δικαστικά έξοδα. Παράλληλα, καμία ακυρότητα ή εν γένει απαράδεκτο δεν δημιουργείται στην ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Ειρηνοδικείου από την αυτοπρόσωπη από τον αιτούντα υπογραφή και κατάθεση του δικογράφου της αίτησης Ν. 3869/2010. 2) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου λόγω αοριστίας της αίτησης διότι δεν περιγράφει τους λόγους που την οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής ούτε του λόγους υγείας που επηρέασαν τα οικονομικά της, ο οποίος ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος για τους. λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 3) Ένσταση δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμών ήδη από τον χρόνο ανάληψης των δανειακών της υποχρεώσεων, καθόσον είχε ενδεχόμενο δόλο περί της μη δυνατότητας αποπληρωμής τους. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 4) Ένσταση καταχρηστικότητας του σχεδίου διευθέτησης οφειλών, καθότι κατ` ουσίαν εξαιρεί της ικανοποίησης ορισμένων πιστωτών, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της καθ`ής. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα περιστατικά στα οποία βασίζεται, και αληθή υποτιθέμενα, δεν θεμελιώνουν την έννοια της διάταξης ΑΚ 281. Σημειώνεται ότι το σχέδιο διευθέτησης οφειλών αποτελεί μόνο στοιχείο του ορισμένου της αίτησης του Ν. 3869/2010, χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτικό για το Δικαστήριο, που δύναται να προβεί και σε διαφορετικού περιεχομένου ρύθμιση των χρεών, θα κρίνει τον τρόπο ικανοποίησης των πιστωτών και το καταβλητέο για τον λόγο αυτό ποσόν, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις του Ν. 3869/2010 και τα εκατέρωθεν συμφέροντα οφειλέτη και πιστωτών. 5) Νόμιμο αίτημα ρευστοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας κατ' άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

    

Η πληρεξούσια δικηγόρος της πέμπτης και έβδομης των καθ`ών πιστωτριών με την επωνυμία «............ Α.Ε.», για την ίδια και ως ειδική διάδοχος της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «...........», υπέρ της οποίας άσκησε παραδεκτά πρόσθετη παρέμβαση με τις προτάσεις, ομολόγησε την ύπαρξη των δανειακών συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών της προέβαλε τα ακόλουθα: 1) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της ένδικης αίτησης διότι η αιτούσα υπογράφει αυτοπροσώπως το δικόγραφο της αίτησής της κατά παράβαση του άρθρου 94 παρ. 2 περ. α` ΚΠολΔ, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται παράσταση διαδίκου χωρίς δικηγόρο στο Ειρηνοδικείο εφόσον το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 2) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου λόγω αοριστίας της αίτησης διότι από τα αναφερόμενα σε αυτήν πραγματικά περιστατικά προκύπτει ασυμφωνία μεταξύ των εισοδημάτων της αιτούσας, των αναγκαίων -ποσών για την εξυπηρέτηση των οφειλών της και των εξόδων διαβίωσης της, ακόμα και κατά τον παρελθόντα χρόνο που δεν τελούσε σε αδυναμία πληρωμών. Ο ισχυρισμός αυτός εκτιμάται ως αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης, ενώ σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ανακριτικό σύστημα που διέπει τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τυχόν ελλείψεις μπορεί να συμπληρωθούν με τις προτάσεις κατ` άρθρο 236 ΚΠολΔ, καθώς επίσης υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης και βελτίωσης του περιεχομένου της αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας. 3) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης λόγω έλλειψης της προϋπόθεσης της αδυναμίας πληρωμών της αιτούσας. 4) Ένσταση καταχρηστικότητας του σχεδίου διευθέτησης οφειλών της αιτούσας, διότι δηλώνεται, ότι η αιτούσα επιθυμεί να εξυπηρετήσει ορισμένες μόνο εκ των οφειλών της. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 5) Νόμιμο αίτημα ρευστοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας κατ` άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010.

    

Η πληρεξούσια δικηγόρος της έκτης καθ`ής πιστώτριας με την επωνυμία «.........» ομολόγησε την ύπαρξη των δανειακών συμβάσεων της αιτούσας - οφειλέτη και κατ` εκτίμηση των ισχυρισμών της προέβαλε τα ακόλουθα: 1) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω έλλειψης προδικασίας των άρθρων 4 παρ.1 και 5 N.3869/2010 διότι α) δεν κοινοποιήθηκε στην καθ` ης σχέδιο διευθέτησης οφειλών μετά της αιτήσεως, β) στην παραγγελία προς επίδοση δεν απευθύνεται πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων εντός δίμηνης προθεσμίας από την κατάθεση της αίτησης και γ) δεν προσκομίστηκαν εντός της προθεσμίας του ενός μήνα τα απαιτούμενα εκ του νόμου έγγραφα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και αναληθής ως προς όλα του τα σκέλη, καθότι το Δικαστήριο έχει ήδη προβεί αυτεπαγγέλτως σε έλεγχο της προδικασίας παραπάνω, δια των προσκομιζόμενων δε εγγράφων προκύπτει ότι καμία παρατυπία δεν υπήρξε ούτε ως προς την επίδοση του δικογράφου της αίτησης στην καθ`ής, το οποίο εμπεριείχε σαφώς σχέδιο διευθέτησης οφειλών, ούτε ως προς την εμπρόθεσμη προσκόμιση των αναγκαίων εγγράφων, η ημερομηνία κατάθεσης των οποίων στο φάκελο της αιτούσας βεβαιώνεται με ειδική επισημείωση της Γραμματέα του Δικαστηρίου. 2) Ισχυρισμό περί απαραδέκτου της αίτησης λόγω αοριστίας διότι δεν αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν την αιτούσα αφενός σε υπερδανεισμό και αφετέρου σε αδυναμία πληρωμών, ο οποίος πρέπει να απορριφθεί για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Σημειώνεται, ειδικότερα, ότι δεν υπάρχει υποχρέωση του οφειλέτη να αναφέρει πώς περιήλθε σε οικονομική αδυναμία ή και να προσδιορίζει από που ανευρίσκει το ποσό για το κόστος διαβίωσης αυτού και της οικογένειάς του (ΕιρΛαρ 106/2011, ΕιρΘεσ 6546/2011, ΕιρΑλμωπ 60/2012, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). 3) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης ως προς τη μόνιμη αδυναμία πληρωμής της αιτούσας. 4) Ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αίτησης διότι η αιτούσα είχε ξεκινήσει να μην πληρώνει τις οφειλές της προς την καθ`ής πιστώτρια ήδη από το έτος 2009, οπότε εργαζόταν κανονικά. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, αφού τα πραγματικά περιστατικά που βασίζεται, και αληθή υποτιθέμενα, δεν θεμελιώνουν την έννοια του άρθρου ΑΚ 281, αλλά εκτιμώνται ως αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης. 5) Αιτιολογημένη άρνηση της αίτησης ως προς την εκτιμώμενη από την αιτούσα εμπορικής αξία της κατοικίας της οποίας ζητάει την εξαίρεση από την ρευστοποίηση. 6) Νόμιμο αίτημα ρευστοποίησης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αιτούσας κατ` άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010. 7) Νόμιμη ένσταση ανειλικρινούς δήλωσης (άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3869/2010), διότι η αιτούσα αποκρύπτει την πραγματική περιουσιακή της κατάσταση και εμφανίζει ελλιπή στοιχεία. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας, αφού η καθ`ής ουδόλως εξειδικεύει τον τρόπο με τον οποίο η αιτούσα αποκρύπτει τα περιουσιακά της στοιχεία, ούτε εξειδικεύει ποια ακριβώς στοιχεία δε δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς και ελλιπώς.

    

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης στο ακροατήριο της μάρτυρα κόρης της αιτούσας, από την υπ` αριθ. 10830/20-12-2013 ένορκη βεβαίωση μαρτύρων ενώπιον της Συμβολαιογράφου Σικυώνος ......., που λαμβάνεται υπόψη ως δικαστικό τεκμήριο και από όλα ανεξαιρέτως τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων, αποδείχθηκαν πλήρως τα εξής: Η αιτούσα είναι ηλικίας 49 ετών, διαζευγμένη από το έτος 1997 και μητέρα μιας ενήλικης (27 ετών) και οικονομικά ανεξάρτητης κόρης, της .... Η αιτούσα εργαζόταν επί σειρά ετών ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρία «......» με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας μισθό ύψους 1.200 ευρώ περίπου μηνιαίως. Σταδιακά το εισόδημα της άρχισε να μειώνεται λόγω οικονομικών δυσχερειών της ανωτέρω εταιρίας, έως ότου στις αρχές του έτους 2012 (31-1-2012) απολύθηκε, λαμβάνοντας κατά τον χρόνο αυτό μισθό ύψους 574 ευρώ. Έκτοτε, η αιτούσα είναι συνεχώς εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ, έλαβε δε επίδομα ανεργίας από 7-2-2012 μέχρι 6-12-2012 ύψους 360 ευρώ μηνιαίως. Από τις προσκομιζόμενες φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά σημειώματα της αιτούσας αποδείχθηκε ότι το εισόδημα της έχει υποστεί μείωση τα τελευταία χρόνια λόγω των ανωτέρω συνθηκών και ιδιαίτερα λόγω της περιέλευσής της σε κατάσταση ανεργίας. Ειδικότερα, το οικονομικό έτος 2008 το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 14.339,08 ευρώ, το οικονομικό έτος 2009 το ετήσιο εισόδημα της αιτούσας ανερχόταν σε 13.361,62 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 το ετήσιο εισόδημα της αυξήθηκε σε 14.388,92 ευρώ, το οικονομικό έτος 2012 μειώθηκε σε 12.532.28 ευρώ, ενώ το οικονομικό έτος 2013 (από 1-1-2012 μέχρι 31-12-2012), κατόπιν της απόλυσής της, ανήλθε σε μόλις 1.161,09 ευρώ. Επίσης, στα τέλη του έτους 2012 παρουσίασε υποτροπή σε ασθένεια του μαστού ογκολογικής φύσης, για την οποία είχε νοσηλευθεί και το έτος 2001, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση αριστερής μαστεκτομής το Νοέμβριο 2012 και να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία κατά το έτος 2013, με ταυτόχρονη λήψη φαρμακευτικής αγωγής και αναγκαία ιατρική παρακολούθηση μέχρι τον Ιούνιο 2014 τουλάχιστον (βλ προσκομιζόμενα, ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και πρόγραμμα ασθενούς των νοσοκομείων «Ο Άγιος Σάββας» και «Ιασώ»), Λόγω της κατάστασης της υγείας της, η αιτούσα κρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του ΙΚΑ ως έχουσα αναπηρία σε ποσοστό 67% στις 20-8-2013 και ως δικαιούχος προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας ύψους 328,62 ευρώ μηνιαίως μέχρι 30-4-2014, ενώ από τη δευτεροβάθμια επιτροπή της Διεύθυνσης Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ, κρίθηκε ως έχουσα αναπηρία 80% στις 18-11-2013. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένορκα στο ακροατήριο η μάρτυρας κόρη της αιτούσας αλλά και κατά δήλωση της ίδιας της αιτούσας δια του δικογράφου των προτάσεων της, αναμένεται να οριστικοποιηθεί η αναπηρική σύνταξη της στο ποσό των 700 ευρώ περίπου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας είναι κατά τον χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης εκκρεμής και αδιαμόρφωτη, καθόσον προβλέπεται να αυξηθεί αισθητά εντός των επόμενων μηνών, ενώ προς το παρόν ανέρχεται σε ποσό που καλύπτει μόλις τα βιοτικά της έξοδα, εκτιμώμενα από το Δικαστήριο σύμφωνα με το διδάγματα της κοινής πείρας σε 400 ευρώ μηνιαίως, αφού η αιτούσα διαμένει σε οικία ιδιοκτησίας της, δεν έχει εξαρτημένα από αυτήν μέλη οικογενείας και συνεπικουρείται οικονομικά με ποσό 300 ευρώ περίπου μηνιαίως καταβαλλόμενο τόσο από την συνταξιούχο μητέρα της όσο και από την κόρη της, η οποία εργάζεται στο Καζίνο Λουτρακίου με μισθό 600 ευρώ περίπου. Όπως προαναφέρθηκε, η αιτούσα διαμένει σε διαμέρισμα δικής της ιδιοκτησίας κατά πλήρη κυριότητα, που βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και επί της οδού ....... αρ. ........, που αποτελεί την πρώτη και κύρια κατοικία της και για την οποία αιτείται την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση. Η οικία αυτή βρίσκεται στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έχει στοιχεία Α-3, εμβαδό §6,88 τμ και συνοδεύεται από αποθήκη με στοιχεία ΑΠ-15 εμβαδού 6 τμ και από θέση στάθμευσης με στοιχεία Ρ11 εμβαδού 12,50 τμ. Η ανωτέρω οικία περιήλθε στην αιτούσα κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει του υπ` αριθ. 7.688/24-11-2005 αγοραπωλησίας οριζοντίου ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) του Συμβολαιογράφου Ξυλοκάστρου ........, νόμιμα μεταγεγραμμενου. Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας της αιτούσας μετά των παραρτημάτων αυτής ανέρχεται σε περίπου 80.000 ευρώ συνολικά, (βλ προσκομιζόμενα φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου ......., την από 13-1-2013 εκτίμηση ακινήτου του κτηματομεσίτη ........ και το εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΤΑΚ έτους 2009). Επίσης, η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 25% ή 1/4 εξ αδιαιρέτου των εξής αστικών και αγροτικών ακινήτων, που απέκτησε από κληρονομιά του αποβιώσαντος πατέρα της: 1) Ενός καταστήματος επιφάνειας 48,40 τμ ευρισκόμενου σε οικοδομή στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας επί της οδού ......αρ. ..... αντικειμενικής αξίας 5/132.16 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο ΕΤΑΚ 2009 και εμπορικής αξίας 34.560 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του κτηματομεσιτικού γραφείου με την επωνυμία «.........» και τον διακριτικό τίτλο «...........» που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, 2) Μιας αποθήκης επιφάνειας 33 τμ ευρισκόμενης επί της ίδιας ως άνω οικοδομής (............Κιάτο), αντικειμενικής αξίας 2.058,21 ευρώ σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009 και εμπορικής αξίας 14.070 ευρώ σύμφωνα με την έκθεση του ως άνω κτηματομεσιτικού γραφείου, 3) Ενός υπό μελλοντική κατασκευή διαμερίσματος επιφάνειας 114,80 τμ, επί της ίδιας οικοδομής της οδού .............. αρ. ...., αντικειμενικής αξίας 14.345,10 ευρώ σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009 και εμπορικής αξίας 68.880 ευρώ σύμφωνα με την ως άνω εκτίμηση, 4) Ενός οικοπέδου έκτασης 800 τμ που βρίσκεται εντός οικισμού στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, αντικειμενικής αξίας 1000 ευρώ σύμφωνα με το ΕΤΑΚ 2009 και εμπορικής αξίας 40.000 ευρώ σύμφωνα με την κτηματομεσιτική εκτίμηση, 5) Ενός αγροτεμαχίου ποτιστικού με ελιές έκτασης 750 τμ στη θέση . «Κοκκινιά» Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, αντικειμενικής αξίας 4.347 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο έντυπο αντικειμενικής αξίας γης της Συμβολαιογράφου .............. και εμπορικής αξίας 6.000 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου κτηματομεσιτικού γραφείου «................», 6) Ενός αμπελιού ξηρικού έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Γεωργίτσι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και ενός αγροτεμαχίου ξηρικού με ροζακιά έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Αχούρια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, αντικειμενικές αξίας αμφοτέρων συνολικά 2.400 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο έντυπο αντικειμενικής αξίας γης της Συμβολαιογράφου .............. και εμπορικής αξίας 6.000 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ανωτέρω κτηματομεσιτικού γραφείου, 7) Ενός αγροτεμαχίου χέρσου ποτιστικού έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Σκάρες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, αντικειμενικής αξίας 2.160 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο έντυπο αντικειμενικής αξίας γης της Συμβολαιογράφου ........... και εμπορικής αξίας 3.000 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου κτηματομεσιτικού γραφείου, 8) Ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 2.500 τμ στη θέση «Πονηρού» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Ράχη» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Πηγαδούλια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 3,000 τμ στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 2.500 τμ στη θέση «Καταφιδάκια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Λακώματα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Τρούπες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 5.000 τμ στη θέση «Πλυθάρι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και ενός αγροτεμαχίου χέρσου ξηρικού έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Παλιοκατούνα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, συνολικής αντικειμενικής αξίας του λόγω χαρακτηριστικών (χέρσα - ξηρικά) 12.250 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο έντυπο αντικειμενικής αξίας γης της Συμβολαιογράφου .................... και εμπορικής αξίας 24.500 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου κτηματομεσιτικού γραφείου. Η συνολική εμπορική αξία της παραπάνω ακίνητης περιουσίας ανέρχεται σε 197.010 ευρώ, ενώ το ποσοστό συνιδιοκτησίας της αιτούσας 25% επί αυτής ανέρχεται σε 49.252,50 ευρώ.

    

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα προέβη σε δανεισμό από τις καθ`ών τράπεζες των εξής ποσών: 1) Από την πρώτη καθ`ής «..........» η αιτούσα έλαβε α) δυνάμει της υπ` αριθ........... σύμβασης, καταναλωτικό δάνειο ύψους 8.930,52 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση έχει καταγγελθεί και έχει εγγραφεί σε βάρος της πρώτης κατοικίας της αιτούσας προσημείωση υποθήκης για ποσό 6.684,24 ευρώ δυνάμει της υπ` αριθ. ..../2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ξυλοκάστρου, συνεπώς ως ενέγγυα απαίτηση συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν.3869/2010), θα ληφθεί δε υπόψη στο ύψος της όπως είχε στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), ελλείψει περαιτέρω πληροφοριών, β) δυνάμει της υπ` αριθ. ... σύμβασης, πιστωτική κάρτα ύψους 765,24 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει, να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο στο ως άνω ύψος της, ελλείψει πληροφοριών για το ακριβές της υπόλοιπο κατά την ανωτέρω ημέρα επίδοσης (18-7-2012) και γ) δυνάμει της υπ` αριθ. ....... σύμβασης, πιστωτική κάρτα ύψους 1,42 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο στο ως άνω ύψος της, ελλείψει πληροφοριών για το ακριβές της υπόλοιπο κατά την ανωτέρω ημέρα επίδοσης (18-7-2012). 2) Από την δεύτερη καθ` ής «........» η αιτούσα έλαβε α) δυνάμει της υπ` αριθ. ........... σύμβασης, καταναλωτικό δάνειο ύψους 7.264,97 ευρώ στις 16-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη στο ύψος που είχε κατά την ημερομηνία επίδοσης (10-7-2012) οπότε ανερχόταν σε 7.886,43 ευρώ 8) πιστωτική κάρτα για την οποία τηρήθηκε ο υπ` αριθ. .......... λογαριασμός ύψους 3.611,96 ευρώ στις 16-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη στο ύψος που είχε κατά την ημερομηνία επίδοσης (10-7-2012) οπότε ανερχόταν σε 3.924,85 ευρώ και γ) πιστωτική κάρτα για την οποία τηρήθηκε ο υπ` αριθ. ... λογαριασμός, ύψους 3.470,70 ευρώ στις 16-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη στο ύψος που είχε κατά την ημερομηνία επίδοσης (10-7-2012) οπότε ανερχόταν σε 3.776,16 ευρώ. Από την τρίτη καθ`ής «........ - υπό ειδική εκκαθάριση» η αιτούσα έλαβε α) δυνάμει της υπ` αριθ. ......σύμβασης, καταναλωτικό δάνειο ύψους 19.199,30 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο στο ως άνω ύψος της, ελλείψει πληροφοριών για το ακριβές της υπόλοιπο κατά την ανωτέρω ημέρα επίδοσης (18-7-2012), β) δυνάμει της υπ` αριθ. ..... σύμβασης, στεγαστικό δάνειο ύψους 142.689 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), για τη χορήγηση του οποίου η καθ`ής ενέγραψε προς εξασφάλιση της υποθήκη ποσού 206.250 ευρώ επί της πρώτης κατοικίας της αιτούσας. Η απαίτηση αυτή ως προνομιακή (εμπραγμάτως εξασφαλισμένη) συνεχίζει να εκτοκίζεται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης αίτησης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν.3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο στο ως άνω ύψος της, γ) δυνάμει της υπ` αριθ.......σύμβασης, καταναλωτικό δάνειο ύψους 8.686,53 ευρώ στις 17-2-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία τηρήθηκε ο υπ` αριθ. ........ λογαριασμός, ανερχόμενη σε 4.344,92 ευρώ στις 18-5-2012 (ημερομηνία χορήγησης βεβαίωσης οφειλών από την καθ`ής στην αιτούσα), η οποία απαίτηση ως ανέγγυα παύει να εκτοκίζεται από την επίδοση της κρινόμενης αίτησης προς την πιστώτρια (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010) και λαμβάνεται υπόψη από το Δικαστήριο στο ως άνω ύψος της, ελλείψει πληροφοριών για το ακριβές της υπόλοιπο κατά την ανωτέρω ημέρα επίδοσης (18-7-2012).

    

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αιτούσα, από τις αρχές του έτους 2012, οπότε απολύθηκε από την εργασία της στο Καζίνο Λουτρακίου και εφεξής, λόγω της ανεργίας της και των σοβαρών προβλημάτων υγείας της, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Η αδυναμία της αιτούσας να ανταποκριθεί στις χρηματικές της υποχρεώσεις δεν οφείλεται σε δόλο της, αλλά στις προαναφερθείσες περιστάσεις.

    

Με βάση τα παραπάνω αποδειχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 1 και 2. Σημειώνεται ότι το αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της αιτούσας από τυχόν ρευστοποίηση πρέπει να γίνει δεκτό και να διαταχθούν όσα χρειάζονται σχετικά, αφού η εμπορική αξία του ακινήτου (πρώτη κατοικία) της αιτούσας εκτιμάται σε 100.000 ευρώ και συνεπώς δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο για αγορά πρώτης κατοικίας, που από το άρθρο 1 Ν. 1078/1980 ορίζεται για έγγαμο (ή διαζευγμένο) με αναπηρία άνω του 67% στο ποσό των 275.000 ευρώ, προσαυξημένο δε κατά 50% ανέρχεται σε 412.500 ευρώ.

    

Όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, λόγω της ανεργίας της αιτούσας και της επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της, που κατ` εκτίμηση του Δικαστηρίου δεν επιτρέπει την εργασία της ξανά στο μέλλον, και δεδομένου ότι λαμβάνει προσωρινά σύνταξη αναπηρίας που επαρκεί μόνο προς κάλυψη των βιοτικών της αναγκών, συντρέχουν εν προκειμένω οι εξαιρετικές προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν. 3869/2010, περί ορισμού καταβολής ενός ελαχίστου ποσού μηνιαίων καταβολών προς τις καθ`ών πιστώτριες στο πλαίσιο των μηνιαίων καταβολών συμμέτρως προς αυτές κατά το άρθρο 8 παρ. 2 για μια πενταετία, με καταβολή του ποσού αυτού για ένα έτος μόνο (12 μήνες) από τα ορισθέντα πέντε της ρύθμισης. Ωστόσο, δεδομένου του ασταθούς εισοδήματος της αιτούσας και της αναμονής της για λήψη οριστικής αναπηρικής σύνταξης, εκτιμώμενης σε ποσό 700 ευρώ περίπου ανά μήνα, θα πρέπει να επανεξεταστεί η εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας σε ρητή δικάσιμο μετά την πάροδο έτους από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κατ` άρθρο 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη μείζονα σκέψη. Το ποσό που κρίνεται ότι μπορεί να διαθέσει η αιτούσα για τη ρύθμιση των οφειλών της προς τις καθ`ών πιστώτριες ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως, διαθέτοντας τμήμα της αναπηρικής σύνταξης που λαμβάνει προσωρινά μέχρι 30-4-2014 και με την οικονομική αρωγή της μητέρας και της κόρης της. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό αποτελεί ελάχιστη καταβολή σε σύγκριση με το συνολικό ύψος των οφειλών της αιτούσας, που ανέρχονται σε 233.758,81 ευρώ. Το ποσό των 200 ευρώ μηνιαίως θα διανεμηθεί συμμέτρως προς τις καθ`ών πιστώτριες ως εξής: Η πρώτη καθ`ής «......... A.E.» θα λάβει ποσό 8,3 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 9.697,18 ευρώ συνολική απαίτηση 1ης καθ`ής / 233.758,81 ευρώ σύνολο οφειλών = 8,3 ευρώ) και με την πάροδο του δωδεκάμηνου 99,6 ευρώ (8,3 Χ 12 μήνες = 99,6) και ειδικότερα το ποσό των 7,64 ευρώ για την ενέγγυα απαίτησή της από καταναλωτικό δάνειο (200 Χ 8.930,52 / 233.758,81 - 7,64) και στο τέλος του δωδεκάμηνου 91,68 ευρώ (7,64 Χ 12 = 91,68), ενώ για τις δύο ανέγγυες απαιτήσεις από πιστωτικές κάρτες μαζί το ποσό των 0,66 ευρώ (200 Χ 766,66 Ι 233.758,81 = 0,66) και στο τέλος του δωδεκάμηνου 7,92 ευρώ. Η δεύτερη καθ`ής «.........» θα λάβει ποσό 13,33 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 15.587,44 ευρώ / 233.758,81 = 13,33) και με την πάροδο του δωδεκαμήνου 159,96 ευρώ (13,33 Χ 12 = 159,96). Η τρίτη καθ`ής «...... - υπό ειδική εκκαθάριση» θα λάβει ποσό 145,94 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 179.574,83 / 233.758,81 = 145,94) και με την πάροδο του δωδεκάμηνου 1.751,28 ευρώ (145,94 Χ 12 = 1.751,28) και ειδικότερα για τις δύο ανέγγυες απαιτήσεις της από καταναλωτικά δάνεια μαζί το ποσό των 23,86 ευρώ (200 Χ 27.885,83 / 233.758,81 = 23,86) και στο τέλος του δωδεκάμηνου 286,32 ευρώ (23,86 Χ 12 = 286,32), ενώ για την ενέγγυα απαίτηση από στεγαστικό δάνειο το ποσό των 122,08 ευρώ (200 Χ 142.689 / 233.758,81 = 122,08) και στο τέλος του δωδεκάμηνου 1.464,96 ευρώ (122,08 Χ 12 = 1.464,96). Η τέταρτη καθ`ής «.......» για τις απαιτήσεις της ίδιας και για αυτές της όγδοης απορροφηθείσας καθ`ής «..........» μαζί θα λάβει ποσό 14,36 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 16.783,04 ευρώ σύνολο απαιτήσεων 4ης και 8ης καθής μαζί / 233.758,81 = 14,36) και με την πάροδο του δωδεκάμηνου 172,32 (14,36 Χ 12 = 172,32). Η πέμπτη καθ`ής «.......» για τις απαιτήσεις της ίδιας και της έβδομης καθ`ής «......» μαζί θα λάβει ποσό 13,19 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 15.410,78 ευρώ σύνολο απαιτήσεων 5ης και 7ης καθ`ής μαζί / 233.758,81 = 13,185) και με την πάροδο του δωδεκαμήνου 158,16 ευρώ (13,19 Χ 12 = 158,28). Η έκτη καθ`ής «............» θα λάβει ποσό 4,88 ευρώ μηνιαίως (200 Χ 5.705,54 / 233.758,81 = 4,88) και με την πάροδο του δωδεκάμηνου 58,56 ευρώ (4,88 Χ 12 = 58,56).

    

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 3869/2010 περί εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, πλην της κύριας κατοικίας της, ενόψει του γεγονότος ότι με την πενταετή ρύθμιση του άρθρου 8 παρ 2 του ίδιου νόμου, οι καθ`ών πιστώτριες τράπεζες μόνο τμηματικά μπορεί να ικανοποιηθούν σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητη η ρευστοποίηση του ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου που ανήκει στην αιτούσα από την παραπάνω περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία που κληρονόμησε από τον πατέρα της, καθώς η περιουσία αυτή κρίνεται πρόσφορη προς εκποίηση και ενδέχεται να αποφέρει αξιόλογο τίμημα για την περαιτέρω ικανοποίηση του υπολοίπου των απαιτήσεων των καθ`ών. Για τον σκοπό της ρευστοποίησης πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής, ενώ λαμβανομένων υπόψη των εξόδων αναγκαστικής πώλησης με δημόσιο πλειστηριασμό σε σχέση με το προσδοκώμενο τίμημα, ως πιο ενδεδειγμένη διαδικασία εκποίησης κρίνεται εν προκειμένω η ελεύθερη εκποίηση. Συνεπώς, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 ΚΠολΔ, με την ιδιότητα του δικηγόρου ή του λογιστή, το έργο του οποίου θα συνίσταται, πέραν των προβλεπόμενων από το άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 3 Ν. 3869/2010 καθηκόντων του, στην εκποίηση των προαναφερθέντων περιουσιακών στοιχείων της αιτούσας υπό τις παρακάτω διατυπώσεις. Τα ακίνητα, αστικά και αγροτικά, κατά το μερίδιο που ανήκουν στην αιτούσα, θα εκποιηθούν με ελεύθερη πώληση από τον εκκαθαριστή με ελάχιστο τίμημα πώλησης το ποσό της εκτιμηθείσας από το Δικαστήριο εμπορικής αξίας καθενός, σε ποσοστό 25% αυτού, ήτοι: Ι) το κατάστημα επιφάνειας 48,40 τμ ευρισκόμενο σε οικοδομή στο Κιάτο τον Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας επί της οδού ....... αρ. ... για ποσό 8.640 ευρώ, 2} η αποθήκη επιφάνειας 33 τμ ευρισκόμενη επί της ίδιας ως άνω οικοδομής (..... Κιάτο), για ποσό 3.517,50 ευρώ, 3) το υπό μελλοντική κατασκευή διαμέρισμα επιφάνειας 114,80 τμ, επί της ίδιας οικοδομής της οδού ..... αρ. ....., για ποσό 17.220 ευρώ, 4) το οικόπεδο έκτασης 800 τμ που βρίσκεται εντός οικισμού στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, για ποσό 10.000 ευρώ, 5) το ποτιστικό αγροτεμάχιο με ελιές έκτασης 750 τμ στη θέση «Κοκκινιά» Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, για ποσό 1.500 ευρώ, 6) το ξηρικό αμπέλι έκτασης 1,500 τμ στη θέση «Γεωργίτσι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το ξηρικό αγροτεμάχιο με ροζακιά έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Αχούρια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ποσό 1.500 ευρώ αμφότερα και 750 ευρώ έκαστο, 7) το χέρσο ποτιστικό αγροτεμάχιο έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Σκάρες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ποσό 750 ευρώ, 8) το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.590 τμ στη θέση «Πονηρού» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Ράχη» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Πηγαδούλια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Αγιος Κωνσταντίνος» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.500 τμ στη θέση «Καταψιδάκια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Λακώματα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Τρούπες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τμ στη θέση «Πλυθάρι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το χέρσο ξηρικό / αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Παλιοκατούνα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ποσό 6.125 ευρώ συνολικά. Η εκποίηση θα διεξαχθεί εντός έξι μηνών από την αποδοχή του διορισμού του εκκαθαριστή, με κάθε πρόσφορο τρόπο. Μετά την εκποίηση, ο εκκαθαριστής θα προβεί κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 153επ ΠτωχΚ σε σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα πρέπει να κοινοποιηθεί στις πιστώτριες, πριν γίνει η καταβολή του ποσού από την εκποίηση προς ικανοποίησή τους. Για τον σκοπό αυτό, ο εκκαθαριστής 20 μέρες πριν προβεί στη σύνταξη του πίνακα διανομής, πρέπει να επιδώσει στο Δημόσιο ανακοίνωση περί της εκποίησης του συγκεκριμένου ακινήτου της οφειλέτη και αφότου συνταχθεί ο πίνακας πρέπει να τοιχοκολληθεί αυτός στο Ειρηνοδικείο για διάστημα 15 ημερών, μετά την παρέλευση των οποίων, οι πιστωτές έχουν δικαίωμα ανακοπής κατ` αναλογική εφαρμογή του άρθρου 161 ΠτωχΚ. Ο εκκαθαριστής πρέπει να προβεί στην εγγραφή της παρούσας απόφασης στο οικείο υποθηκοφυλακείο του τόπου του ακινήτου, κατ` ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 9 του ΠτωχΚ.

Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010, προκειμένου να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της αιτούσας, γενομένου δεκτού του σχετικού αιτήματος της λόγω συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, πρέπει να διαταχθεί η αποπληρωμή μέχρι ποσό που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας του εξαιρούμενου ακινήτου, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 80.000 ευρώ. Συνεπώς, πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές μέχρι το ποσό των 64.000 ευρώ (80.000 Χ 80% = 64.000) και για χρονικό διάστημα 15 ετών, αρχής γενομένης των καταβολών αφότου παρέλθει η πενταετία που θα λαμβάνει χώρα η ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2, αφού για λόγους επιείκειας κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση στην αιτούσα ανάστοιτης περιόδου χάριτος, ώστε να μην επιβαρυνθεί υπέρμετρα με την παράλληλη καταβολή μηνιαίων δόσεων τόσο του άρθρου 8 παρ. 2 όσο και του άρθρου 9 παρ. 2, όπως αναλύεται στη μείζονα σκέψη. Περαιτέρω, από τις μηνιαίες καταβολές του άρθρου 9 παρ. 2 για. την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, θα ικανοποιηθεί αφενός η «.............. - υπό ειδική εκκαθάριση» ως καθ`ής πιστώτρια με εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη) επί του εν λόγω ακινήτου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος, καθώς και η «........» ως καθ`ής πιστώτρια με εμπράγματη ασφάλεια (προσημείωση υποθήκης δυνάμει διαταγής πληρωμής) επί του ιδίου ακίνητου για ποσό 6.684,24 ευρώ κατά την εγγραφή της προσημείωσης και ήδη 8.930,52 ευρώ κατά την 18η Ιουλίου 2012 (ημερομηνία επίδοσης αίτησης), το δε τελικό ύψος της εν λόγω απαίτησης θα υπολογιστεί πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Η πρώτη καθ`ής θα ικανοποιείται από τις μηνιαίες δόσεις του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010 μέχρι να καλυφθεί η εν λόγω απαίτησή της από καταναλωτικό δάνειο και μόνο, στη συνέχεια δε, θα λαμβάνει ολόκληρη τη μηνιαία δόση η τρίτη καθ`ής πιστώτρια. Παρότι η συνολική ενέγγυα οφειλή της αιτούσας προς τις παραπάνω πιστώτριες ανέρχεται σε 151.619,52 ευρώ (142.689 + 8.930,52 = 151.619,52 ευρώ), η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει για τη διάσωση της οικίας της μηνιαίες δόσεις μέχρι του ποσού των 64.000 ευρώ και αυτό μόνο πρέπει να καλύψει με μηνιαίες χρηματικές καταβολές σε χρονικό διάστημα 15 ετών (180 μήνες), αρχής γενομένης μετά την ολοκλήρωση της πενταετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ, 2, το ύψος δε των μηνιαίων αυτών καταβολών ορίζεται σε τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (355,55 ευρώ), διανεμητέο συμμέτρως προς τις ως άνω τρίτη και πρώτη των καθ`ών. Η καταβολή των παραπάνω μηνιαίων δόσεων θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (άρθρο 9 παρ. 2 εδ δ` Ν. 3369/2010).

    

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες στην αίτηση αυτή οφειλές της αιτούσας, όσον δε αφορά τις μηνιαίες επί πενταετία καταβολές, αυτές πρέπει να ρυθμιστούν για ένα έτος αρχικά με επανεξέταση της οικονομικής της κατάστασης και του ύψους των μελλοντικών μηνιαίων καταβολών στη δικάσιμο της 2-4-2015 κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτριών της, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή και επιπροσθέτως με την απόφαση που θα εκδοθεί επί της επαναξιολόγησης του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010, η οποία θα καλύπτει την προβλεπόμενη εκ του νόμου πενταετία, με επιφύλαξη της τυχόν τροποποιήσεως της παρούσας ρύθμισης.

    

Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

    

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με παρόντες τους διαδίκους.

Απορρίπτει ό,τι έκρινε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριές της επί ένα έτος (12 δόσεις), οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, συνολικού ποσού- διακοσίων (200) ευρώ, καταβαλλόμενο ως εξής: Στην «.. A.E.» το ποσό των 8,3 ευρώ μηνιαίως, στην «........» το ποσό των 13,33 ευρώ μηνιαίως, στην «.............Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση» το ποσό των 145,94 ευρώ μηνιαίως, στην «............» για τις απαιτήσεις της ίδιας και για αυτές της απορροφηθείσας καθ`ής με την επωνυμία «.....» μαζί το ποσό των 14,36 ευρώ μηνιαίως, στην «.................» για τις απαιτήσεις της ίδιας και της καθ` ής με την επωνυμία «..........» μαζί το ποσό των 13,19 ευρώ μηνιαίως και στη «.................... το ποσό των 4,88 ευρώ μηνιαίως.

    Διατάσσει την εκποίηση δια ελεύθερης πώλησης του ποσοστού 25% εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας της αιτούσας επί των εξής ακινήτων: 1} κατάστημα επιφάνειας 48,40 τμ ευρισκόμενο σε οικοδομή στο Κιάτο του Δήμου Σιφωνίων Κορινθίας επί της οδού ...... αρ. ......, για ελάχιστο τίμημα πώλησης 8.640 ευρώ, 2) αποθήκη επιφάνειας 33 τμ ευρισκόμενη επί της ίδιας ως άνω οικοδομής (..........., Κιάτο), για ελάχιστο τίμημα πώλησης 3.517,50 ευρώ, 3) υπό μελλοντική κατασκευή διαμέρισμα επιφάνειας 114,80 τμ. επί της ίδιας οικοδομής της οδού .......αρ. ...., για ελάχιστο τίμημα πώλησης 17.220 ευρώ, 4) οικόπεδο έκτασης 800 τμ που βρίσκεται εντός οικισμού στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, για ελάχιστο τίμημα πώλησης 10.000 ευρώ, 5) ποτιστικό αγροτεμάχιο με ελιές έκτασης 750 τμ στη θέση «Κοκκινιά» Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίων Κορινθίας, για ελάχιστο τίμημα πώλησης 1.500 ευρώ, 6) ξηρικό αμπέλι έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Γεωργίτσι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το ξηρικό αγροτεμάχιο με ροζακιά έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Αχούρια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ελάχιστο τίμημα πώλησης 1.500 ευρώ αμφότερα και 750 ευρώ έκαστο, 7) χέρσο ποτιστικό αγροτεμάχιο έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Σκάρες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ελάχιστο τίμημα πώλησης 750 ευρώ, 8) το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.500 τμ στη θέση «Πονηρού» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Ράχη» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Πηγαδούλια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Αγιος Κωνσταντίνος» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.500 τμ στη θέση «Καταφιδάκια» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 1.500 τμ στη θέση «Λακώματα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 2.000 τμ στη θέση «Τρούπες» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 5.000 τμ στη θέση «Πλυθάρι» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας και το χέρσο ξηρικό αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τμ στη θέση «Παλιοκατούνα» Λαγκαδέικων του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας, για ελάχιστο τίμημα πώλησης όλων μαζί β. 125 ευρώ.

    Ορίζει εκκαθαριστή της περιουσίας της αιτούσας την δικηγόρο Κορίνθου Ελένη Κονομόδη, κάτοικο Κορίνθου, οδός .......... αρ. ......., το ειδικότερο έργο της οποίας προσδιορίζεται στο σκεπτικό.

    Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) που βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και επί της οδού .......... αρ. ...... έχει στοιχεία Α-3, εμβαδό 86,88 τμ και συνοδεύεται από αποθήκη με στοιχεία ΑΠ-15 εμβαδού 6 τμ και από θέση στάθμευσης με στοιχεία Ρ11 εμβαδού 12,50 τμ.

    Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της στις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες καθ`ών πιστώτριες τράπεζες «.................... - υπό ειδική εκκαθάριση» και «..............» το ποσό των τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (355,15 ευρώ), συμμέτρως και επί 180 μήνες, η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της επιβληθείσας πενταετούς ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

    Ορίζει τη δικάσιμο της 2-4-2015 ως χρόνο επαναξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης της αιτούσας προς ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του ύψους των μηνιαίων καταβολών της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Ξυλόκαστρο, στις 3/4/2014, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

    Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ