Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Απόφαση 16/2013

Περίληψη 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ειλικρινής δήλωση περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων-. Απόρριψη αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος συντάχθηκε σε ημερομηνία συντάχθηκε περισσότερο από έναν μήνα πριν από την κατάθεση της αίτησης. Κρίθηκε ότι συνεπεία της χρονικής αυτής αντινομίας είναι ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν περιέχει τα στοιχεία της αίτησης το περιεχόμενο της οποίας επιβεβαιώνει και κατά τούτο δεν δύναται να συνδεθεί με αυτήν, όπως επιτάσσει ο νόμος. Μη αναφορά στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του εφάπαξ ποσού της συνταξιοδότησης του αιτούντος.ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ

Αριθμός Αποφάσεως 16/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ευτυχία Ατσίδη, Δόκιμο Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε το Τριμελές Συμβούλιο της Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της υπ' αριθμό 74/2013 Πράξης και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του ν. 1366/1983, και από τη Γραμματέα, Χρυσούλα Πήτα.

    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 6η Φεβρουαρίου 2013 για να δικάσει την αίτηση :

    ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ - ΚΑΛΟΥΝΤΟΣ: ..., κατοίκου Περιστερίου Αττικής, οδός ..., ο οποίος εμφανίστηκε και εκπροσωπήθηκε στη δίκη δια του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Επαμεινώνδα Ρέκκα, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

    Ο αιτών-καλών ζητά να γίνει δεκτή η από 20.4.2011 αίτηση του περί υπαγωγής της στο Ν. 3869/2010 που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου την 6/5/2011 με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 32/6.5.2011, προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5ης Οκτωβρίου 2011 ότε και ματαιώθηκε λόγω κηρυχθείσας πανελλαδικής απεργίας και επαναφέρεται προς συζήτηση με την από 23-11-2011 Κλήση του η οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου την 29-6-2012 με αριθμό κατάθεσης 398/2012 και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

    Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως οι αναφερόμενοι στην αίτηση πιστωτές που κατέστησαν διάδικοι δια της κλητεύσεώς τους (αρ. 5 του Ν. 3869/2010) παραστάθηκαν ως ακολούθως:

    1) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Θεοδώρας Ευσταθοπούλου, η οποία κατέθεσε προτάσεις

    2) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΤ HELLENIC POSTBANK» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Ειρήνης Μακρυπίδη, η οποία κατέθεσε προτάσεις,

    3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, δεν εκπροσωπήθηκε και δεν παραστάθηκε,

    4) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Eurobank Ergasias A.E.», όπως διορθώθηκε η επωνυμία της στο ακροατήριο με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Χρυσάνθης Κρεμμύδα, η οποία κατέθεσε προτάσεις,

5) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ʼννας Τσαβλή, η οποία κατέθεσε προτάσεις και

    6) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Παναγόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Από την με αριθμό 5183Γ/17-5-2011 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ..., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών-καλών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο της 5 Οκτωβρίου 2011, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ' ης ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Ομοίως, από την υπ' αριθμό 6527Γ/25-7-2012 Έκθεση επίδοσης του ως άνω δικαστικού επιμελητή, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών-καλών, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 23-11-2011 Κλήσης (398/29-6-2012) με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ως άνω καθ' ης τραπεζική εταιρεία. Η τελευταία όμως δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (754 παρ. 2 ΚΠολΔ).

    2. Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του αρθ. 10 ν. 3869/10 επιβάλλεται στον οφειλέτη το καθήκον για ειλικρινή δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων καθ' όλο το διάστημα της διαδικασίας της ρύθμισης, που αρχίζει με την κατάθεση της αίτησης του άρθ. 4 παρ. 1, αλλά και την περίοδο της ρύθμισης των άρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του νόμου, χωρίς να εξετάζεται αν από την παράβαση της επιβαλλόμενης υποχρέωσης στον οφειλέτη για συμμόρφωση του προς το καθήκον του άρθρου 10 παρ. 1 σε συνδυασμό προς το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου επήλθε πράγματι ζημία στον πιστωτή, ιδικότερες μορφές του καθήκοντος αυτού αποτελούν οι υποχρεώσεις για ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθ. 4 για τον ίδιο τον οφειλέτη και τη σύζυγο του, καθώς και για την αλήθεια του περιεχομένου της δήλωσης της παρ. 2β του άρθ. 4• Όσον αφορά στην προβλεπόμενη από την παρ. 2β' του άρθρου 4 του ν. 3869/10 υπεύθυνη δήλωση του εκάστοτε αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, αν υπάρχει, των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, αυτή πλέον των ανωτέρω εκ του νόμου πρέπει να αναφέρεται ρητά και στις τυχόν μεταβιβάσεις ή μη εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του οφειλέτη κατά την τελευταία τριετία και στο τυχόν εισπραχθέν τίμημα από αυτά. Η ακρίβεια της υπεύθυνης αυτής δήλωσης με το ως άνω περιεχόμενο ελέγχεται μεν από το νομοθέτη με τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν. 1599/1986, θεωρείται δε απαραίτητη από το νομοθέτη προκειμένου και το Δικαστήριο και οι πιστωτές να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, να ελέγξουν αν παρουσιάζει μία τάση εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, αν και ο ίδιος επικαλείται κατά τον αυτό χρόνο δυσχέρεια στην εξυπηρέτηση των οφειλών του (Δ. Μακρή Κατ' άρθρο ερμηνεία του ν. 3869/2010, σελ. 82), ώστε να μπορέσουν αυτοί να λάβουν θέση επί του προτεινόμενου από τον οφειλέτη σχεδίου. Η έλλειψη του εγγράφου αυτού αλλά και η πληρότητα του ως προς το περιεχόμενο του ερευνάται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, δεδομένου ότι ανάγεται στην τήρηση της αναγκαίας προδικασίας, εφόσον η προθεσμία για την προσκομιδή των εγγράφων της παρ. 2 του άρθρου 4 αρχίζει από την υποβολή της αίτησης ρύθμισης, και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αίτησης ως απαράδεκτης λόγω μη τήρησης της αναγκαίας προδικασίας (Ιάκ. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, σελ. 154-156, Ειρ.Αθ. 16/2011, Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Αθ. 38/2012 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, Ειρ.Ρόδου 5/2012 δημοσιευμένη ομοίως ως άνω, Ειρ.Αθ. 429/2012).

    2. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών, ο οποίος είναι αστυνομικός εν αποστρατεία, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί να επικυρωθεί το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, με σκοπό την απαλλαγή του από τα χρέη του, άλλως και επικουρικώς να γίνει δικαστική ρύθμιση των χρεών του, να εξαιρεθεί από την διαδικασία ρευστοποίησης η κύρια κατοικία του με τη ρύθμιση της ικανοποιήσεως των απαιτήσεων των πιστωτών του μέχρι του συνολικού ποσού που ανέρχεται στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

    Η αίτηση αυτή αρμοδίως φέρεται να εκδικαστεί από το παρόν δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος κατά τη διαδικασία της εκούσιας. Πλην όμως, από τη μελέτη της δικογραφίας προκύπτει ότι η προσκομιζόμενη από 1-3-2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, άνευ βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του, πάσχει ως προς την ημερομηνία σύνταξης της αλλά και ως προς το περιεχόμενο της. Ειδικότερα, αυτή συντάχθηκε την 1/3/2011 ενώ η αίτηση την οποία όφειλε να συνοδεύει η υπεύθυνη δήλωση και τμήμα του περιεχόμενου της οποίας πρέπει να βεβαιώνει, συντάχθηκε την 20/4/2011 και κατατέθηκε την 6/5/2011, ήτοι ένα μήνα και πλέον μετά την υπεύθυνη δήλωση. Συνεπεία της χρονικής αυτής αντινομίας η υπεύθυνη δήλωση δεν περιέχει τα στοιχεία της αίτησης το περιεχόμενο της οποίας επιβεβαιώνει και κατά τούτο δεν δύναται να συνδεθεί με αυτήν, όπως επιτάσσει ο νόμος. Επιπροσθέτως και όλως συμπληρωματικώς, ο αιτών δεν αναφέρει στην αίτηση του αλλά ούτε και στην υπεύθυνη δήλωση το εφάπαξ ποσό που έλαβε λόγω της συνταξιοδότησης του.

    3• Κατά τούτο, η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δεν έχει συνταχθεί όπως απαιτεί ο νόμος και δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο που απαιτεί ο νόμος, αφού δεν δύναται να επιβεβαιώσει τμήμα του περιεχομένου της μεταγενεστέρως κατατεθείσας αίτησης. Οι ελλείψεις δε αυτές στην υπεύθυνη δήλωση ερευνώνται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον αφορούν την τήρηση της προδικασίας και καθιστούν την αίτηση απαράδεκτη λόγω μη τήρησης της προβλεπόμενης προδικασίας.

    4• Πρέπει, επομένως, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση που επαναφέρθηκε με κλήση ως απαράδεκτη διότι η προσκομισθείσα από 1/3/2011 υπεύθυνη δήλωση είναι προγενέστερη της αίτησης και δεν μπορεί να συνδεθεί με αυτήν και να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο της όπως απαιτεί ο νόμος. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιδικαστούν, κατΝ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 7 παρ. 6 και 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Περιστέρι, στις 29 ΑΠΡ. 2013 σ' έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ