Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω ΠάγωΕιρηνοδικείο Κρωπίας 318-2014

Περίληψη

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Αυτοκινητιστής - Εκποίηση επαγγελματικού αυτοκινήτου - Διορισμός εκκαθαριστή - Ρύθμιση με μηνιαίες καταβολές -. Για τη ρευστοποίηση του επαγγελματικού αυτοκινήτου του αιτούντος-αυτοκινητιστή, ορίζεται εκκαθαριστής. Το έργο του συνίσταται στην ελεύθερη εκποίηση του αυτοκινήτου η οποία θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Το ελάχιστο τίμημα ορίζεται στην εκτιμώμενη εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Μετά την εκποίηση και αφού ο εκκαθαριστής αφαιρέσει τα έξοδα και την αμοιβή του, ο εκκαθαριστής θα συντάξει πίνακα, ο οποίος θα σχετιστεί με το φάκελο του οφειλέτη και θα κοινοποιηθεί στην πιστώτρια - καθ’ ης η αίτηση, ώστε να προβάλλει τυχόν αντιρρήσεις της με την πτωχευτική ανακοπή του άρθρου 161 ΠτΚ. Ακολούθως με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης του αυτοκινήτου, αφού λάβει υπόψη του τις μηνιαίες καταβολές επί 5ετία.

ΑΡΙΘΜΟΣ 318/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Κρωπίας ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ με Γραμματέα την ΕΛΕΝΗ ΡΟΪΝΑ.

    Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29/1/2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

    .............του .........., κατοίκου Ραφήνας Αττικής, οδός .......... αρ. ......., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μαργαρίτη Θεοδώρου.

    ΤΗΣ ............... - ΠΙΣΤΩΤΡΙΑ: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Δημήτριο Καζαμία.

    Ο αϊτών με την από 2/3/2012 αίτησή του, που απευθύνεται στο δικαστήριο αυτό και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν ζήτησε όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

    Για την αίτηση αυτή με τη με αριθμό 225/20-04-2012 πράξη μας ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί αυτή που αναφέρεται στην αρχή κατά την οποία

    ΑΦΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δικαστήριο μελέτησε τη δικογραφία και σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο.

    Ο αϊτών, επικαλούμενος με την αίτησή του ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή του από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών του έναντι της καθ’ ης η αίτηση.

    Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο (άρθρο 3 του ν.3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 και 781 σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3869/2010 και εξακολουθεί να ισχύει, όμως, για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρο 19 παρ.3 ν. 4161/2013), αφού προσκομίζονται α) βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού (βλ. την από 21/3/2011 βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Μαργαρίτη Θεόδωρου) και β) η από 16/04/2011 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και την πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 ν.3869/2010). Περαιτέρω η αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ.1 ν. 3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 παρ.2 και 11 ν.3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της πιστώτριας του.

    Από την ανωμοτί κατάθεση του αιτούντος στο ακροατήριο του δικαστηρίου που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, καθώς και τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα εξής: ο αϊτών, ......... του ............. ηλικίας 34 ετών και κάτοικος Ραφήνας Αττικής, είναι ιδιοκτήτης και οδηγός ο ίδιος του υπ’ αρ. κυκλοφορίας ........... δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου ταξί, μάρκας MERCEDES, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2006.

    Εκτός του αυτοκινήτου αυτού έχει στην κυριότητά του άλλο ένα δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητο ταςι, μάρκας MAZDA, μοντέλο 6, με αριθμό κυκλοφορίας ........., με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2004, εμπορικής αξίας 4.600 ευρώ. Ο αϊτών είναι άγαμος και δε διαθέτει ακίνητη περιούσια. Το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του ίδιου και, για τη στήριξη των γονιών του, στο σπίτι των οποίων ζει, ανέρχεται σε 600 ευρώ.

    Απο το ετος 2009, ο αϊτών έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του λόγω της μείωσης των εσόδων από την εκμετάλλευση των αυτοκινήτων του. Πριν το έτος 2010, ο αϊτών κέρδιζε άνω των 2.000 ευρώ μηνιαίως, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των ετών 2010, 2011, 2012, ενώ το οικονομικό έτος 2013 τα εισοδήματά του μειώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 1.000 ευρώ μηνιαίως.

    Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, που, κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται, με την κοινοποίηση της αίτησης, ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010).

    Συγκεκριμένα οφείλει στην καθ’ ης η αίτηση α’) από την υπ’ αρ. ........... σύμβαση καταναλωτικού δανείου,, το ποσό των 10.328,45 ευρώ(κεφ. 10181,63, τόκοι, στις 5/10/2011, 146,82ε). Διαχειρίστρια της ως άνω απαίτησης είναι η εταιρία DANEION APC LTD, προς την οποία έχει εκχωρηθεί το προϊόν δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 β) από την υπ’ αρ..........., σύμβαση επαγγελματικού δανείου, το ποσό των 32.734 ευρώ (κεφ. 31.635,05, τόκοι, στις 5/10/2011, 965,89, έξοδα 133,066 γ) από την υπ. Αρ. ............ σύμβαση επαγγελματικού δανείου το ποσό των 18.988,67? (κεφ. 18.340,57 τόκοι 608,10 έξοδα 40). Διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της ΑΝΑΡΤΥΧ1 APC LTD, προς την οποία είχε εκχωρηθεί το προϊόν, δυνάμει του άρθρου 10 του ν.3156/2003, είναι η καθ’ ης η αίτηση δ) από την υπ’ αριθμ. ........... σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 1.245,48 ευρώ (κεφ. 1.176,27 τόκοι 68,96, έξοδα 0,25) ε) από την υπ’ αρ. ..........σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 3.070,126 (κεφ. 2.937,32 ευρώ, τόκοι 105,71. Έξοδα 27,09), στ)από την υπ’ αρ. ....... σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 1.150,216 (κεφ. 1.081,02, τόκοι 69,19) ζ) από την υπ’ αρ............. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, το ποσό των 2.013,31 ευρώ (κεφ. 1.920,416, τόκοι, στις 5/10/11, 80,906 και έξοδα 126). Συνολικά, ο αϊτών οφείλει στην καθ’ ης 69.530,24 ευρώ.

    Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το εκτιμώμενο ελάχιστο κόστος διαβίωσης του αιτούντος ανέρχεται, όπως ήδη προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για την αντιμετώπιση των προσωπικών του αναγκών, για διατροφή, θέρμανση, ΔΕΗ, ύδρευση κλπ, δεδομένου ότι ζει στο σπίτι των γονιών του και δεν επιβαρύνεται με έξοδα ενοικίου.

    Επομένως αν αφαιρεθεί το ποσό των 100 ευρώ μηνιαίως για τα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου, απομένει το ποσό 300 ευρώ μηνιαίως, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές του δυνατότητες.

    Δεδομένου ότι τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση της πιστώτριας Τράπεζας, θα πρέπει να προσδιορισθούν μηνιαίες καταβολές επί πενταετία ύψους 300 ευρώ.

    Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, στο τέλος της πενταετίας, η πιστώτρια του αιτούντος θα έχει λάβει 18.000 ευρώ (5έτη x 12x300).

    Περαιτέρω το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ρευστοποιηθεί το δεύτερο επαγγελματικό αυτοκίνητο του αιτούντος, μάρκας MAZDA, μοντέλο 6, με αριθμό κυκλοφορίας ..........., με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το 2004, η εμπορική αξία του οποίου ανέρχεται σε 4.600 ευρώ.

    Για τη ρευστοποίηση του παραπάνω περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος, πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής. Το έργο του θα συνίσταται στην ελεύθερη εκποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων η οποία θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνει με ενσφράγιστες προσφορές προς τον εκκαθαριστή. Το ελάχιστο τίμημα πρέπει να οριστεί στην παραπάνω τιμή του αυτοκινήτου. Μετά την εκποίηση και αφού ο εκκαθαριστής αφαιρέσει τα έξοδα και την αμοιβή του, ο εκκαθαριστής θα συντάξει πίνακα, κατ’ άρθρο 153 παρ.1 ΠτΚ, ο οποίος θα σχετιστεί με το φάκελο του οφειλέτη και θα κοινοποιηθεί στην πιστώτρια - καθ’ ης η αίτηση, ώστε να προβάλλει τυχόν αντιρρήσεις της με την πτωχευτική ανακοπή του άρθρου 161 ΠτΚ. Ακολούθως με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού της εκποίησης του αυτοκινήτου, αφού λάβει υπόψη του τις μηνιαίες καταβολές επί 5ετία.

    Από το προϊόν της εκποίησης θα ικανοποιηθεί η καθ’ ης η αίτηση. Η απαλλαγή του αιτούντος από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι της πιστώτριας του, θα επέλθει σύμφωνα με το νόμο, υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεοον του, με τις μηνιαίες καταβολές επί 5ετία και την εκποίηση του προαναφερθέντος περιουσιακού του στοιχείου.

    ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία πενταετία καταβολές του αιτούντος προς την πιστώτρια του στο ποσό των 300 ευρώ, που θα καταβάλλονται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Διατάσσει την εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας πώληση - με ελεύθερη εκποίηση - του με αριθμό κυκλοφορίας ......... επαγγελματικού αυτοκινήτου (ταξί) μάρκας MAZDA, μοντέλο 6, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 2004 και με ελάχιστο τίμημα 4.600 ευρώ.

    Ορίζει ως εκκαθαριστή την Δικηγόρο Αθηνών, .......... του .........., τηλ .........., ............., η οποία θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη καθηκόντων της από τη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται. Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνονται η πρόσφορη εκποίηση του παραπάνω κινητού, η σύνταξη πίνακα διανομής, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στην πιστώτρια Τράπεζα, η διανομή του ποσού από την εκποίηση και η ικανοποίηση της καθ’ ης η αίτηση από το τίμημα.

    Ορίζει την ως άνω εκκαθαριστή αρμόδιο για την παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης του όρου της ρύθμισης που επέβαλε το δικαστήριο.

    Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του, σε δημόσια συνεδρίαση την 09/04/2014.

     Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ