Γεώργιος Χ. Ρήγας - Δικηγόρος Παρ' Αρείω ΠάγωΕιρηνοδικείο Καλαμάτας 18-2014

Περίληψη

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Παράβαση καθήκοντος αλήθειας -. Απόρριψη αίτησης για υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα λόγω παράβασης του καθήκοντος αλήθειας από την πλευρά του αιτούντος. Ο αιτών παρέλειψε να εμφανίσει στις πηγές των εισοδημάτων του οικονομική συνδρομή που λαμβάνει μηνιαίως από συγγενικά του πρόσωπα. Παράβαση του καθήκοντος αλήθειας από την πλευρά του ενάγοντος και όσον αφορά τη λήψη ή όχι από αυτόν αποζημίωσης απόλυσής του.

Αριθμός 18/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Καλαμάτας Ελένη Λούκα και τον Γραμματέα Γεώργιο Γάλλο.

    Συνεδρίασε δημοσίως στο ακροατήριο του στις 14 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

    Του αιτούντος: ........., κατοίκου δ.δ. Ανθειας Δήμου Θούριας νομού Μεσσηνίας, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Παναγιώτας Μακρή και

    Των πιστωτριών του αιτούντος τραπεζικών εταιριών οι οποίες κατέστησαν διάδικοι και μετείχαν στη δίκη: 1) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «......» , που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, ......, νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παναγιώτας Μπαραμπούτη 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.......», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός ..........., νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία απουσίασε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο και 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «.....» , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ....., νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Παναγιώτας Κουμάντου.

    Ο αιτών με την από 9-4-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 82/10-4-2012 αίτηση του και για τους λόγους που αναφέρονται σ` αυτή, ζητεί να γίνει δεκτή.

    Για την συζήτηση της υπόθεσης αυτής, ορίστηκε δικάσιμος η 22-11-2012 και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

    Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 5155 γ`/12-4-2012 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών ......., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο στις 22-11-2012 επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «....... », εντός της προθεσμίας του μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Από τη παραπάνω επίδοση η τελευταία κατέστη διάδικος εκ του νόμου, διότι, όπως στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 748 του ΚΠολΔ στα πλαίσια της εκούσιας δικαιοδοσίας έχει ήδη κριθεί ότι ο τρίτος από της κλητεύσεώς του, καθίσταται διάδικος, (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 974/1980 ΝοΒ 29. 294), για την ταυτότητα του νομικού λόγου, καθίσταται διάδικος και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής υπό τους όρους και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του αρθ. 5 του Ν.3869/2010. Αφού δε η τελευταία δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, πρέπει να δικαστεί ερήμην, ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση, ως προς όλους τους διαδίκους, (αρθρ. 226 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο ωστόσο κατά τις επιταγές της παρ. 2 του άρθρου 754 του ΚΠολΔ, θα προχωρήσει στην έρευνα της υπόθεσης σαν να είχε εμφανισθεί.

Με την παρούσα αίτηση (αρ.εκθ.κατ. 82/10-4-2012) ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση, η οποία περιέχεται στην αίτηση, ζητεί τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το Σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή και περιουσιακή του κατάσταση, την οποία αναλυτικά εκθέτει, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά, κατά ένα μέρος.

Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η ένδικη αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε το περιεχόμενο της με δήλωση στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος και με τις έγγραφες προτάσεις του (άρθρο 745 Κ.Πολ.Δ) αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, που είναι καθ" ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να τη δικάσει (άρ. 3 του Ν.3869/2010 ), κατά την παρούσα διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρ. 3 του Ν. 3869/2010,739 επ. του ΚΠολΔ ), εφόσον: α) τηρήθηκε η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού - με τη διαμεσολάβηση προσώπου, από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (αρ.2 του Ν 3869/2010), ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από την μεσολαβήτρια δικηγόρο Καλαμάτας Παναγιώτη Μακρή β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του, στο δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, σύμφωνα με το υπ` αριθ. πρωτ. 125γ/2014 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Αθηνών με θέμα Έλεγχος Γενικού Αρχείου κατ" άρθρο 13 του Ν.3869/2010 . Η ανωτέρω αίτηση περιέχει όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν.3869/2010, ήτοι :

    α) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του β) κατάσταση των πιστωτριών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του. Προσκομίζονται δε από τον αιτούντα: α) οι υπ` αρ. 5154 γ`, 5155 γ` και 5156 γ`/12-4-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ............, από τις οποίες προκύπτει η εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτριών και η επίδοση σε αυτές αντιγράφου της αίτησης με τον ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 85 παρ. 3 του Ν.3996/2011 β) τα έγγραφα, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 4 του Ν.3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του αιτούντος και της συζύγου του, της κατάστασης των πιστωτών και των απαιτήσεων τους, κατά κεφάλαιο, τόκους κι έξοδα, των μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων, στις οποίες αυτή προέβη την τελευταία τριετία, καθώς και άλλα έγγραφα, σχετικά με την περιουσία και τα εισοδήματα της, τους πιστωτές και τις απαιτήσεις τους). Περαιτέρω, η εν λόγω αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς της τρίτης πιστώτριας «...........» (βλ. σχετ. για το ορισμένο της αίτησης Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, δεύτερη έκδοση (2012), σελ. 90-93, αριθ. 2-6 , Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν. 64, σελ. 1477 και Δ. Μακρής: «Κατ` άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010», έκδοση 2010, σελ. 78) και νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4 παράγραφος 1, 6 παράγραφος 3, 8, 9 παράγραφος 2 και 11 του νόμου 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω από την ουσιαστική της πλευρά εφ' όσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος που εξετάστηκε στο ακροατήριο και η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου και από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών ηλικίας 38 είναι παντρεμένος με την ...., ηλικίας 29 ετών και έχουν δύο ανήλικα παιδιά 13 ετών και 4 μηνών αντίστοιχα. Ο αιτών είναι άνεργος, γραμμένος στα μητρώα ανέργων ΟΑΕΔ Καλαμάτας από 17-3-2011 και δεν λαμβάνει σήμερα επίδομα ανεργίας. Περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας αφότου απολύθηκε από την εργασία του ως μηχανικός αυτοκινήτων, απασχολούμενος από το έτος 1997 στην επιχείρηση επισκευής φρένων «Φρένα .....», που εδρεύει στα Ακοβίτικα Μεσσηνίας, λόγω μείωσης των εργασιών της επιχείρησης. Η σύζυγος του αιτούντος, απόφοιτος Τ.Ε.Ι., κατόπιν χρονικού διαστήματος ανεργίας, συγκεκριμένα από 3-10-2011, οπότε απολύθηκε από την ξενοδοχειακή επιχείρηση « Πουλέας Ανώνυμη Ξενοδοχειακή Εταιρία» στη Βέργα Καλαμάτας, μέχρι τις 10-9-2012, οπότε προσλήφθηκε ως υπάλληλος γραφείου στο γραφείο γενικού τουρισμού του Νικόλαου Καψά (Πλατεία Σιδηροδρομικού σταθμού στη Καλαμάτα), εργάζεται σήμερα στη παραπάνω επιχείρηση με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 489,30 ευρώ (βλ. Αντίγραφο απόδειξης πληρωμής από 1-3-2013). Οι προσωπικές και οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος, ανερχόμενες στο ποσό των 600,00 ευρώ περίπου το μήνα, καλύπτονται σήμερα κατά το μεγαλύτερο μέρος χους από τον μηνιαίο παραπάνω μισθό της συζύγου του, ταυτόχρονα δε ο αιτών, που εμφανίζεται με μηδενικό εισόδημα, τόσο κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, αλλά και σήμερα, προτείνει για τη ρύθμιση των οφειλών του προς τις πιστώτριες, συνολικού ύψους των οφειλών 101.478,92 ευρώ, τη καταβολή μηνιαίως του ποσού των 150,00 ευρώ , το οποίο κατά τα ρητώς και κατ` επανάληψη αναφερόμενα στην αίτηση του θα εξασφαλίσει και με την οικονομική στήριξη συγγενικών προσώπων του, ενώ με τις έγγραφες προτάσεις του ανατρέπει το αμέσως παραπάνω, ισχυριζόμενος ότι η οικονομική στήριξη από συγγενικά πρόσωπα, δεν είναι σταθερή ανά μήνα, ούτε ανέρχεται σε συγκεκριμένο κάθε φορά ποσό. Ο τελευταίος αυτός ισχυρισμός του αιτούντος δεν ελέγχεται βάσιμος καθόσον το αντίθετο επιβεβαιώθηκε από τη σύζυγο του αιτούντος, η οποία εξεταζόμενη στο ακροατήριο κατέθεσε ρητά «στηρίζομαι στους γονείς μου για να δίνω 150,00 ευρώ στις τράπεζες». Με τα δεδομένα όμως αυτά, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η συνεισφορά της συζύγου του αιτούντος στη κάλυψη των οικογενειακών δαπανών τους δεν παρουσιάζει σταθερότητα, καθόσον δεν απασχολείται σε μόνιμη βάση σε συγκεκριμένη εργασία, ούτε η σημερινή απασχόληση της εμφανίζει προοπτική αφού προέκυψε ότι το γραφείο τουρισμού όπου εργάζεται αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα (βλ. κατάθεση μάρτυρος - πρακτικά συνεδρίασης) σε συνδυασμό και με την εκφρασμένη στο δικόγραφο της αίτησης πεποίθηση του αιτούντος περί κάλυψης του προτεινόμενου από αυτόν σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του και με την οικονομική συνδρομή των συγγενικών του προσώπων, το Δικαστήριο οδηγείται στο συμπέρασμα ότι ο αιτών παρέβη το καθήκον του αλήθειας κατ` άρθρο 10 παρ. 1 ν. 3869/2010, παραλείποντας να εμφανίσει στις πηγές των εισοδημάτων του τη κατά τα παραπάνω οικονομική συνδρομή των συγγενικών του προσώπων, η οποία αποδείχθηκε κατά τα παραπάνω ως αποκλειστική πηγή για τη τήρηση από τον αιτούντα του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του. Η παράλειψη δε αυτή, οφείλεται σε κάθε περίπτωση σε βαριά αμέλεια του αιτούντος, αφού η ενέργεια του αυτή, δηλαδή να αποκρύψει το ποσό που λαμβάνει μηνιαίως από τους γονείς της συζύγου του, αποκλίνει από τη συμπεριφορά του μέσου συνετού και επιμελούς ανθρώπου και είναι ιδιαίτερα σημαντική, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ύψους των οφειλών του προς τις πιστώτριες του ποσού 101.478,92 ευρώ. Περαιτέρω για την ίδια παράβαση του καθήκοντος αλήθειας ελέγχεται ο αιτών, όσον αφορά τη λήψη ή όχι από αυτόν αποζημίωσης απόλυσης του - μετά την οποία (απόλυση) περιήλθε σε κατάσταση ανεργίας - από την επιχείρηση συνεργείου επισκευής φρένων « Φρένα ........ στην οποία προέκυψε ότι εργαζόταν για χρονικό διάστημα 14 συνολικά ετών, καθόσον δεν εμφανίζεται πειστικός ο ισχυρισμός του περί μη διεκδίκησης της οφειλόμενης σε αυτόν αποζημίωσης προκειμένου να διευκολυνθεί στη περαιτέρω ανεύρεση εργασίας, γεγονός που μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί, σε συνδυασμό και με το συνολικό δικαιούμενο από αυτόν ποσού αποζημίωσης κατ` αναλογία του συνολικού παραπάνω χρόνου απασχόλησης του στην επιχείρηση, ούτε ανέφερε στο δικόγραφο της αίτησης, παρότι θα όφειλε, οτιδήποτε σχετικό με τη λήψη αποζημίωσης απόλυσης ή παραίτησης από τη σχετική αξίωση του, προς ενημέρωση των πιστωτριών του και του Δικαστηρίου. Κατόπιν των παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη η ένσταση της πιστώτριας «.......» περί παραβίασης από τη πλευρά του αιτούντος του καθήκοντος αλήθειας κατ` άρθρο 10 παρ. 1 ν. 3869/2010 και να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας ( άρθρο 14 του Ν. 3869/2010 ). Τέλος δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης καθ`ης πιστώτριας «... » και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλαμάτα στις 21 Φεβρουαρίου 2014.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ